مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

88

دانلود:

341

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

فعال سازی تفکیک شده کانالهای سدیمی و پتاسیمی مدل سلول تحریک پذیر بوسیله شکل موجهای تحریک پیش پالس

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در مطالعات الکتروفیزیولوژیک با اعمال ولتاژهای تحریک ثابت به صورت Voltage-Clamp به سلول در مجاورت محلول های یونی با غلظت های مختلف و مهار کننده کانالهای یونی موجب فعالیت یا عدم فعالیت یک یا هر دو دریچه کانالهای پتاسیمی و سدیمی می شوند و با ثبت جریان عبوری از غشاء کینتیک این دریچه ها بررسی می شود. در این تحقیق مدل Hodgkin-Huxley یک سلول تحریک پذیر در نظر گرفته شده و با شبیه سازی آن, اثر و ولتاژهای تحریک پیش پالس Step در کنترل زمان های فعالیت کانال های وابسته به ولتاژ سدیمی و پتاسیمی دنبال می شود. شکل کلی تحریک را به منظور کنترل زمان باز و بسته شدن (Gating) و تفکیک کردن فعالیت کردن فعالیت کانال های سدیمی و پتاسیمی طراحی و سپس مشخصات و پارامترهای آن با اعمال روی مدل و بررسی پاسخ ها مشخص گردید. در بررسی حاضر, سیگنال تحریک مناسبی جهت تفکیک فعالیت کانالهای سدیمی و پتاسیمی با هدایت حداکقر در طول مدت تحریک سلول ارایه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی