مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

567

دانلود:

839

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی کاهش غلظت یون سولفات در پساب خروجی واحد ABS به روش تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

(Sulfate Reducing Bacteria (SRB 

چکیده

 در راستای تعهد به توسعه پایدار و ضرورت های زیست محیطی و با توجه به بالاتراز حد مجاز بودن میزان غلظت یونهای سولفات در پساب خروجی واحدهای انعقادسازی پلیمری به دلیل استفاده از عامل انعقاد ساز اسید سولفوریک, لازم است میزان یون سولفات تحت کنترل قرار گیرد. با توجه به فرایندهای مختلف حذف یونهای معدنی و اسیدی (مانند یونهای سولفات) از پساب, مانند روشهای شیمیایی (روشهای آهک زنی و استفاده از نمکهای باریم و ...) و روشهای غشایی و هزینه های بسیار زیاد اجرای برخی از فرایندهای فوق و تبعات زیست محیطی فراوان برخی از روشهای اشاره شده (مانند روشهای آهک زنی), تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی روش بهینه ای برای کاهش و حذف یونهای سولفات به نظر می رسد. در این راستا با تهیه یک setup آزمایشگاهی با حجم 500 میلی لیتر و کشت گونه های مختلف باکتری SRB و افزایش مداوم یون سولفات به مجموعه و محاسبه تغییرات غلظت تجمعی یون سولفات و بررسی و آنالیز میزان غلظت یون سولفات نهایی موجود در هر یک از نمونه ها نتایج زیر به دست آمد. در این طرح در مرحله اول با شناسایی روشهای بیولوژیکی موجود برای کنترل غلظت یونهای معدنی و سولفات اقدام به کشت نمونه های میکروارگانیزمها نموده و میکروارگانیزم مناسب مورد استفاده مانند SRB (Sulfate Reducing Bacteria) از محیط کشت شده استخراج می گردد. در ادامه با تامین شرایط محیطی لازم برای رشد میکروارگانیزمها, جمعیت میکروبی افزایش یافته و زمینه برای ورود خوراک محتوی یونهای سولفات آماده می شود. در ادامه با کاهش خوراک میکروارگانیزمها و افزایش غلظت یونهای سولفات در محیط, تحمل پذیری میکروارگانیزمها تقویت گردیده و در ادامه با قطع خوراک آنها, این میکروارگانیزمها شروع به استفاده از یونهای سولفات به عنوان منبع غذایی می نمایند. تحلیل نتایج آزمایشات حاکی از آن است استفاده ا ز روشهای بیولوژیکی یکی از مناسبترین گزینه ها برای کنترل پساب محتوی یون سولفات می باشد و میزان غلظت یون سولفات در نمونه ها پس از زمان ماند 40 ساعت به %12 مقدار اولیه کاهش یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علی زاده اوصالو، علی، و سیدنجفی، فردین. (1387). بررسی کاهش غلظت یون سولفات در پساب خروجی واحد ABS به روش تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی. کنفرانس پتروشیمی ایران. SID. https://sid.ir/paper/817576/fa

  Vancouver: کپی

  علی زاده اوصالو علی، سیدنجفی فردین. بررسی کاهش غلظت یون سولفات در پساب خروجی واحد ABS به روش تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی. 1387. Available from: https://sid.ir/paper/817576/fa

  IEEE: کپی

  علی علی زاده اوصالو، و فردین سیدنجفی، “بررسی کاهش غلظت یون سولفات در پساب خروجی واحد ABS به روش تصفیه بیولوژیکی غیر هوازی،” presented at the کنفرانس پتروشیمی ایران. 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/817576/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی