مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

86

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تاثیر ترکیب درصد، اندازه ذرات چوب و میزان سازگارکننده بر خواص کامپوزیتهای پلی پروپیلن – چوب

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

کامپوزیتهای تهیه شده از پلی پروپیلن - چوب به دلیل داشتن خواص مکانیکی مطلوب, دانسیته پایین, مقاومت شیمیایی و نوری بالا و البته قیمت پایین جایگزین مناسبی برای کامپوزیتهای پرشده با مواد معدنی هستند. در این پژوهش با استفاده از طراحی آزمایش به روش رویه پاسخ از نوع Box-Behnken تاثیر درصد ترکیب چوب (در محدوده 20 الی 60 درصد وزنی), اندازه ذرات چوب, غلظت پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید به عنوان عامل سازگارکننده (محدوده صفر تا 4 درصد وزنی), غلظت استئارات روی به عنوان عامل روان کننده (محدوده صفر تا 2 درصد وزنی) بر خواص فیزیکی, مکانیکی از قبیل مدول و مقاومت ضربه, شاخص جریان مذاب و دمای خمش حرارتی کامپوزیتهای پلی پروپیلن - چوب بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است درصد چوب بیشترین تاثیر را بر خواص مکانیکی محصول داشته و اندازه ذرات چوب اثر کمتری از خود نشان داده است. مقاومت ضربه نیز با افزایش درصد چوب کاهش یافته و با افزایش غلظت سازگارکننده افزایش می یابد. شاخص جریان مذاب با افزایش درصد چوب, افزایش میزان سازگار کننده و کاهش انداره ذرات چوب کاهش یافت. با استفاده از طراحی آزمایش انجام شده با حداقل تعداد آزمایشات یک معادله کمی برای هر یک از خواص ذکر شده ارائه شده است که با کمک این معادلات می توان خواص مختلف کامپوزیت را برای هر کاربرد بهینه نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی