مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

275

دانلود:

164

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر استفاده از عوامل کمکی در بهبود سازگاری و خواص آلیاژ San/EPDM

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در این تحقیق, فرآیند سازگاری میان SAN/EPDM توسط افزودن مواد کمکی نظیر Centrex601 و EPMMA صورت می گیرد. در این تحقیق نسبت وزنی EPDM, 20, 40, 60 و 80 درصد در نظر گرفته شد؛ Centrex601 در چهار نسبت وزنی 6, 8, 10 و 20 به مخلوط اضافه شد. نتایج خواص مکانیکی نشان می دهند که در مقادیر کم EPDM, Centrex نقش موثری در چسبندگی بین سطحی ایفا می کند. در مقدار %20 وزنی Centrex, آلیاژهای حاصل خواص بهتری را نشان می دهند. نتایج استحکام ضربه نیز بیانگر این مطلب است که Centrex می تواند به عنوان ماده سازگارکننده مناسبی عمل کند. مقایسه میکروگراف آلیاژ ساده و با حضور %20 وزنی Centrex نیز پراکنش خوب فاز ناپیوسته در فاز پیوسته را نشان می دهد. دیاگرامهای TG نمونه های ABS, EPDM و آلیاژ SAN/EPDM با عامل کمکی نیز گویای این مطلب است که با وجود عامل کمکی, پایداری حرارتی نمونه ها در درجه حرارتهای بالا نسبت به ABS بالاتر می باشد. منحنی های رئولوژیکی نمونه های SAN خاص, EPDM خالص, آلیاژ ساده SAN/EPDM و SAN/EPDM/Centrex در سه درجه حرارت 150, 175 و 195 درجه سانتیگراد نیز بررسی شدند. مشاهده شد که با افزایش سرعت برشی در بسامدهای پائین گرانروی کاهش می یابد که بیانگر رفتار غیرنیوتنی آلیاژ است. روند کاهش گرانروی برای آلیاژ SAN/EPDM/Centrex در مقایسه با آلیاژ ساده کمی سریعتر می باشد. همچنین نقطه برخورد G' و G" در مقایسه با آلیاژ ساده, در بسامد پائینتر صورت می گیرد که نشان دهنده افزایش رفتار الاستیک آلیاژ حاصل می باشد. بررسی بعدی جایگزینی EPMMA به جای Centrex در آلیاژ می باشد که در %20 وزنی به آلیاژ ساده SAN/EPDM اضافه می گردد. آلیاژهای SAN/EPDM/EPMMA مقاومت ضربه بالاتری را نسبت به سایر آلیاژها نشان دادند. میکروگرافهای SEM نیز بیانگر این مطلب هستند که EPMMA نقش موثری در پراکنش فازی مناسب دارد. کلیه آمیخته ها با استفاده از مخلوط کن داخلی از نوع دوپیچه Haake با دور 60 rpm و درجه حرارت 175 درجه سانتیگراد تهیه شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  طاهری، مونا، اسفنده، مسعود، و مرشدیان، جلیل. (1387). اثر استفاده از عوامل کمکی در بهبود سازگاری و خواص آلیاژ San/EPDM. کنفرانس پتروشیمی ایران. SID. https://sid.ir/paper/817559/fa

  Vancouver: کپی

  طاهری مونا، اسفنده مسعود، مرشدیان جلیل. اثر استفاده از عوامل کمکی در بهبود سازگاری و خواص آلیاژ San/EPDM. 1387. Available from: https://sid.ir/paper/817559/fa

  IEEE: کپی

  مونا طاهری، مسعود اسفنده، و جلیل مرشدیان، “اثر استفاده از عوامل کمکی در بهبود سازگاری و خواص آلیاژ San/EPDM،” presented at the کنفرانس پتروشیمی ایران. 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/817559/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی