مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

253

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الکل های سنگین بر کاهش تبخیر از مخازن آب

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

تبخیر آب از ذخایر سطحی علاوه بر اتلاف آبی که می تواند مورد مصرف کشاورزی و شهری قرار گیرد, موجب افزایش غلظت املاح و کاهش کیفیت آب آبیاری نیز می گردد. بنابراین کاهش تبخیر با استفاده از کاربرد الکل های سنگین ممکن است بتواند موجب کاهش شدت تبخیر و افت کیفیت آب در فصول خشک گردد. در این تحقیق, ستیل و استریل الکل در اتانول حل شده و معادل 20 و 40 گرم در هکتار در سه تکرار روی سطح تشت های تبخیر کلاس A اسپری شدند. عمق آب داخل تشت ها, در دو مرحله و در طی مدت 36 روز اندازه گیری گردید. سپس تبخیر روزانه محاسبه گردیده و مقادیر آن با تیمار شاهد (بدون الکل), مقایسه شد. برای انجام آنالیز آماری از نرم افزار آماری MINITAB استفاده شد. نتایج نشان می دهد که به کار بردن پیوسته و مداوم الکلها, باعث کاهش محسوس در تبخیر می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسام، موسی، پیری، مهدی، دهقانی، امیراحمد، و مفتاحی هلقی، مهدی. (1387). مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الکل های سنگین بر کاهش تبخیر از مخازن آب. کنفرانس بین المللی بحران آب. SID. https://sid.ir/paper/814346/fa

  Vancouver: کپی

  حسام موسی، پیری مهدی، دهقانی امیراحمد، مفتاحی هلقی مهدی. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الکل های سنگین بر کاهش تبخیر از مخازن آب. 1387. Available from: https://sid.ir/paper/814346/fa

  IEEE: کپی

  موسی حسام، مهدی پیری، امیراحمد دهقانی، و مهدی مفتاحی هلقی، “مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از الکل های سنگین بر کاهش تبخیر از مخازن آب،” presented at the کنفرانس بین المللی بحران آب. 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/814346/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی