video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

363

دانلود:

73

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

محاسبه انواع کارایی در واحدهای تولید شیر استان فارس با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 هدف از این مطالعه تخمین انواع کارایی در گاوداریهای شیری استان فارس بود که با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA)  انجام شد. داده های مورد استفاده از طریق پرسشنامه و بطور تصادفی از حدود 100 گاوداری انتخاب شد. نتایج نشان داد که میانگین تعداد گاوهای شیری در استان فارس 21 راس گاو شیری است. کارایی مقیاس برای گاوداری 22 راسی برابر یک شده است و نشان می دهد که این تعداد گاو شیری بهتر از بقیه سودآوری دارد. همچنین بازده نسبت به مقیاس اکثر گاوداریها صعودی است که با توجه به میانگین تعداد گاوهای گاوداریها بازده صعودی را تایید می کند. و در نهایت میانگین کارایی مقیاس در کل گاوداریهای نمونه 0.85 و میانگین کارایی فنی آنها 0.6 بدست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ثابتان شیرازی، احمدعلی. (1387). محاسبه انواع کارایی در واحدهای تولید شیر استان فارس با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها. همایش منطقه ای کشاورزی، محور رشد و توسعه. SID. https://sid.ir/paper/814024/fa

  Vancouver: کپی

  ثابتان شیرازی احمدعلی. محاسبه انواع کارایی در واحدهای تولید شیر استان فارس با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها. 1387. Available from: https://sid.ir/paper/814024/fa

  IEEE: کپی

  احمدعلی ثابتان شیرازی، “محاسبه انواع کارایی در واحدهای تولید شیر استان فارس با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها،” presented at the همایش منطقه ای کشاورزی، محور رشد و توسعه. 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/814024/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی