video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

165

دانلود:

17

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر سولفات روی و نیتروژن بر عملکرد گندم دیم

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مصرف کودهای شیمیایی در دیمزارها با در نظر گرفتن رژیم رطوبتی و حرارتی از نکات کلیدی در دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده بهینه از این نهاده در تولید محصولات زراعی دیم به شمار میرود. بر این اساس جهت بررسی تاثیر عناصر روی و نیتروژن بر عملکرد دانه و خصوصیات زراعی گندم رقم زاگرس در شرایط دیم گرمسیری, یک بررسی مزرعه ای به مدت سه سال زراعی متوالی (1380-1377) با 15 تیمار و 4 تکرار با استفاده از آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. 5 سطح سولفات روی ((Zn 10, 0, 20, 30 و 40 و سه سطح نیتروژن (N) 0, 40 و 80 کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد و به صورت پایه هم زمان با کاشت گیاه مصرف گردید. بررسی نتایج نشان داد که میانگین حداکثر و حداقل عملکرد دانه به میزان 2.692 و 2.112 تن در هکتار به ترتیب مربوط به تیمارهای Zn20 N80و Zn30 N0 بود. نتایج تجزیه مرکب سه ساله آزمایش نشان داد که بین سطوح تیمار نیتروژن در سطح 1% اختلاف معنی دار وجود داشت ولی بین سطوح تیمار روی و اثر متقابل روی و نیتروژن اختلاف معنی دار وجود نداشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی