Start: 2/3/2023 4:59:18 AMEnd: 2/3/2023 4:59:18 AM >> 183

مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

222

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی فرسایندگی باران در سطح کشور

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اگر سایر خصوصیات موثر بر فرسایش ثابت در نظر گرفته شود, میزان تلفات خاک مستقیما متناسب با میزان فرسایندگی باران خواهد بود. تاکنون شاخص های مختلفی در دنیا ارایه شده اند که بسته به منطقه جغرافیایی, مقیاس, شرایط محلی و نوع اندازه گیری متفاوت از هم هستند. در این تحقیق ضمن مرور مطالعات انجام شده, شاخص مناسب برای شرایط ایران انتخاب شده و نقشه طبقه بندی شده فرسایندگی باران بر اساس آن تهیه شده است. در این تحقیق, ابتدا وضعیت ایستگاه ها از نظر پراکنش, کیفیت و نوع داده ها بررسی شد. با مرور مطالعات و تحقیقات انجام شده در سطح جهان و با توجه به محدود بودن ایستگاه های مجهز به باران نگار و برخی عوامل دیگر, شاخص فورنیه اصلاح شده که بر اساس آمار بارندگی ماهانه قابل محاسبه است, مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور شاخص فوق در 1337 ایستگاه دارای بیش از 20 سال آمار بارندگی محاسبه شد. از بین روش های میان یابی بررسی شده, روش کریجینگ معمولی روشی مناسب برای برآورد شاخص فرسایندگی باران در سطح کشور تشخیص داده شد. در ادامه نقشه فرسایندگی کشور به روش یاد شده تهیه شد. برای بررسی وضعیت فرسایندگی باران و پتانسیل فرسایش ناشی از آن در سطح کشور, نقشه حاصل در پنج کلاس ناچیز, کم, متوسط, زیاد و خیلی زیاد طبقه بندی شد. حدود 41 درصد کل کشور را طبقه فرسایندگی کم تشکیل می دهد و طبقه های ناچیز (27.24 درصد), متوسط (18.96), زیاد (8.4) و خیلی زیاد (4.5) به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی