مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

495

دانلود:

136

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر استراتژی شرکت و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه

صفحات

 صفحه شروع 503 | صفحه پایان 526

چکیده

 هدف این پژوهش بررسی ­ تأثیر استراتژی شرکت (شامل استراتژی رقابتی, استراتژی سرمایه گذاری, استراتژی تأمین مالی, استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات گذشته و استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات آینده) و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه است. بدین منظور هفت فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین شد و داده­ های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار در دوره ی زمانی 1385 تا 1394 تجزیه و تحلیل شدند. مدل رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی, بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد استراتژی سرمایه­ گذاری, استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات آینده و توانایی مدیریت سبب افزایش عدم تقارن رفتار هزینه می­ شود. افزون بر این, نتایج مؤید آن است که متغیرهای استراتژی های رقابتی شرکت و تأمین مالی سبب کاهش عدم تقارن رفتار هزینه می شود. از سوی دیگر, نتایج گویای آن است که استراتژی شرکت با توجه به اطلاعات گذشته و رشد تولید ناخالص داخلی, تأثیر معناداری بر عدم تقارن رفتار هزینه در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی