مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

266

دانلود:

83

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی سمیت عصبی و استرس اکسیداتیو ناشی از کروم (VI) در سلول های PC12

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 65

چکیده

 هدف: ترکیبات کروم شش ظرفیتی [cr(VI)] از جمله آلوده کننده های محیط زیست است که از طریق فعالیت های صنعتی ایجاد می شود. مطالعات متعددی در رابطه با آثار مضرر کروم VI بر اندام های مختلف انجام گرفته است اما درباره سمیت عصبی آن اطلاعات کمی وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی سمیت عصبی کروم VI بر سلول های PC12 است.مواد و روش ها: سلول های PC12 بر اساس روش استاندارد کشت داده شدند و با غلظت های مختلف پتاسیم دی کرومات (1-100 میکرومولار) به مدت 24, 48 و 72 ساعت مواجه شدند, بعد از مواجهه بقای سلول ها به وسیله روش MTT ارزیابی شد. علاوه بر این, میزان گونه های فعال اکسیژن و پراکسیداسیون لیپید نیز ارزیابی شد.نتایج: پتاسیم دی کرومات به طور معنی داری باعث مرگ سلول های PC12 شد. IC50 محاسبه شده برای سمیت کروم 22.01, 1.88 و 1.85 میکرومولار به ترتیب برای زمان های 24, 48 و 72 ساعت بود که در بین زمان 24 با بقیه زمان ها دارای اختلاف معنی داری است (P<0.05). میزان تولید گونه های فعال اکسیژن و همچنین پراکسیداسیون لیپید, در گروه های تیمار شده با کروم VI نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داده است (P<0.05).نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که کروم VI به صورت وابسته به دوز و زمان باعث ایجاد سمیت سلولی در سلول های PC12 می شود که بیانگر سمیت عصبی این ترکیب است. مکانیسم سمیت عصبی ایجاد شده به وسیله کروم VI به طور کامل مشخص نیست, اما افزایش گونه های فعال اکسیژن و پراکسیداسیون لیپید در گروه های مواجه شده با کروم VI نشان دهنده امکان درگیر بودن استرس اکسیداتیو در سمیت عصبی کروم VI است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی