مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

466

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مقایسه کارآیی شبکه عصبی مصنوعی در تهیه منحنی سنجه رسوب

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 فرسایش و انتقال رسوب دو پدیده طبیعی می باشند که در شرایط مختلف جغرافیایی بوقوع می پیوندند. از طرف دیگر تعیین مقدار فرسایش و یا انتقال رسوب عملا بسیار مشکل بوده و روشهای متفاوتی برای برآورد آنها پیشنهاد شده است. مقدار رسوب انتقالی در رودخانه ها به مقدارمواد حاصل از فرسایش حوزه و آبراهه یا رودخانه بستگی داشته و با تغییر در مقدار فرسایش مقدار رسوب نیز تغییر می یابد .به منظور برآورد رسوب انتقالی در طول سال منحنی های سنجه رسوب (به صورت سالانه و ماهانه) در دو ایستگاه هیدرومتری واقع بر روی رودخانه گرگانرود استخراج شدند و معادلات و مقادیر میانگین خطای آنها تعیین شد. علاوه بر این به کمک شبکه عصبی مصنوعی نیز مقادیر رسوب برآورد شد, انگاه مقادیر میانگین خطای برآورد رسوب به این روش نیز تعیین شدند. سپس این مقادیر با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج تحقیق نشان میدهد که خطای مدلهای شبکه عصبی مصنوعی به طور متوسط نصف خطای مدلهای منحنی سنجه رسوب می باشند. ضمن آنکه خطای مدل ماهانه نیز بسیار کمتر از خطای مدل سالانه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مساعدی، ابوالفضل، و هاشمی نجفی، سیدفضل اله. (1384). مقایسه کارآیی شبکه عصبی مصنوعی در تهیه منحنی سنجه رسوب. همایش ملی فرسایش و رسوب. SID. https://sid.ir/paper/812714/fa

  Vancouver: کپی

  مساعدی ابوالفضل، هاشمی نجفی سیدفضل اله. مقایسه کارآیی شبکه عصبی مصنوعی در تهیه منحنی سنجه رسوب. 1384. Available from: https://sid.ir/paper/812714/fa

  IEEE: کپی

  ابوالفضل مساعدی، و سیدفضل اله هاشمی نجفی، “مقایسه کارآیی شبکه عصبی مصنوعی در تهیه منحنی سنجه رسوب،” presented at the همایش ملی فرسایش و رسوب. 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/812714/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی