video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,564

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولید، تخلیص و تعیین برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیم D- گلوکز اکسیداز از منبع قارچی آسپرژیلوس نیجر

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 74

چکیده

 هدف: آنزیم گلوکزاکسیداز, واکنش اکسیداسیون -D گلوکز و تبدیل آن را به گلوکونیک اسید و H2O2 کاتالیز می کند. آسپرژیلوس نیجر از جمله منابع مهم تولید این آنزیم است. در این تحقیق روش انتخاب نمونه های آسپرژیلوس نیجر با قدرت بالا در تولید آنزیم گلوکزاکسیداز, روش بهینه سازی محیط کشت مایع از نظر تولید آنزیم, روش تخلیص آنزیم از شیره سلولی و محیط کشت و نیز برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیم تخلیص شده ارایه و با آنزیم استاندارد مقایسه شد.مواد و روشها: 17 نمونه آسپرژیلوس نیجر طی دو مرحله از نظر تولید آنزیم گلوکزاکسیداز غربال شد. در مرحله اول انتخاب, نمونه های قارچی در محیط کشت تشخیصی غیر اختصاصی کشت داده شد. در مرحله دوم, نمونه های انتخاب شده در محیط کشت تشخیصی اختصاصی, که توانایی بالایی در شناسایی نمونه های با قدرت تولید بالای آنزیم دارد, کشت داده شد و نمونه NRRL-3 برای مراحل بهینه سازی محیط کشت مایع از نظر تولید آنزیم انتخاب شد. بهینه سازی به روش یک متغیر در یک زمان انجام شد و فعالیت ویژه آنزیمی از 0.172 به 0.22 رسید. سپس نمونه  NRRL-3 به منظور تولید مقدار بالای آنزیم, تحت شرایط بهینه شده در بیوراکتور کشت داده شد و پس از طی زمان انکوباسیون, محیط کشت و میسلیوم جمع آوری و برای طی مراحل تخلیص مورد استفاده قرار گرفت.نتایج و بحث: پس از انجام دادن مراحل تخلیص, که شامل کروماتوگرافیهای تعویض یونی بر روی -DEAE سلولز, فیلتراسیون بر روی سفاکریل S-300 و تعویض یونی بر روی -DEAE سفاروز CL-6B بود. فعالیت ویژه آنزیمی در شیره سلولی از 0.22 به 9.6 و در محیط کشت از 0.17 به 14.8 رسید. بازده روش تخلیص 9% و مرتبه خلوص آنزیم از شیره سلولی 89 و از محیط کشت 87 بود. وزن مولکولی آنزیم تخلیص شده در حالت دناتوره شده در حدود 80KD و 160KDa در حالت طبیعی تخمین زده شد. pH اپتیم برای فعالیت آنزیم بین 5.6 تا 5.8 بود. پس از بررسی اثر مهارکننده ها مشخص شد که اورتوفتالات در غلظت 10mM  به شدت آنزیم را مهار می کند وHg2+, Ag2+ ,Cu2+ هیدرازین و هیدروکسیل آمین همگی در غلظت  10mMاین عمل را به طور نسبی انجام می دهند. همچنین Km آنزیم برای گلوکز 37mM تعیین شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صاحب قدم لطفی، عباس، هخامنشی، محمدسعید، یادگاری، محمدحسین، و مصباح نمین، سیدعلیرضا. (1381). تولید, تخلیص و تعیین برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیم D- گلوکز اکسیداز از منبع قارچی آسپرژیلوس نیجر . پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)، 5(1)، 65-74. SID. https://sid.ir/paper/81184/fa

  Vancouver: کپی

  صاحب قدم لطفی عباس، هخامنشی محمدسعید، یادگاری محمدحسین، مصباح نمین سیدعلیرضا. تولید, تخلیص و تعیین برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیم D- گلوکز اکسیداز از منبع قارچی آسپرژیلوس نیجر . پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)[Internet]. 1381؛5(1):65-74. Available from: https://sid.ir/paper/81184/fa

  IEEE: کپی

  عباس صاحب قدم لطفی، محمدسعید هخامنشی، محمدحسین یادگاری، و سیدعلیرضا مصباح نمین، “تولید, تخلیص و تعیین برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آنزیم D- گلوکز اکسیداز از منبع قارچی آسپرژیلوس نیجر ،” پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)، vol. 5، no. 1، pp. 65–74، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/81184/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.