مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

335

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی انواع دولومیت و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 سازند سروک با سن آلبین - تورنین یکی از مخازن مهم هیدروکربنی در حوضه زاگرس محسوب می شود. این سازند به صورت هم شیب بر روی سازند کژدمی قرار گرفته و مرز بالایی آن با سازند ایلام به فرم ناپیوستگی فرسایشی می باشد. میدان نفتی مورد مطالعه در غرب اهواز و در جنوب غرب ایران واقع است. هدف از این مطالعه شناسایی انواع دولومیت ها و نحوه تاثیر آن ها بر کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان مورد مطالعه می باشد. بررسی پتروگرافی تعداد 207 مقطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری نشان می دهد که این سازند عمدتا از سنگ های کربناته تشکیل شده است و فرایند دولومیتی شدن به طور عمده این سازند را تحت تا ثیر قرار داده و باعث تغییر در میزان تخلخل در این سازند شده است. از آنجا یی که دولومیت به دلیل پایداری شیمیایی و مقاومت در برابر انحلال فشاری در حین تدفین, تخلخل و نفوذپذیری خود را بهتر از سنگ های آهکی حفظ می کند, این فرایند نقش موثری در افزایش کیفیت مخزنی ایفا کرده است. انواع دولومیت های سازند سروک بر اساس اندازه, فابریک و مرز بلورها به سه گروه تقسیم می شوند.دولومیت های نوع اول: ریز بلور (5 تا 60 میکرون) و به صورت هم اندازه, بی شکل با سطوح بلوری نامنظم هستند و به عنوان دولومیت تقریبا همزمان با رس وب گذاری در نظر گرفته شده است. دولومیت های نوع دوم: متوسط بلور (60 تا 250 میکرون) و به صورت شکل دار تا نیمه شکل دار دیده می شوند و در مراحل تدفین تشکیل شده اند. دولومیت های نوع سوم: درشت بلور (250 تا 500 میکرون) هم اندازه و به صورت شکل دار تا بی شکل دیده می شوند. این نوع دولومیت ها نیز مانند دولومیت های نوع دوم طی مراحل دیاژنز ثانویه تشکیل شده اند. این بررسی نشان می دهد که فقط دولومیت های نوع دوم با حفظ تخلخل و نفوذپذیری باعث افزایش کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان مورد مطالعه شده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی