video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

141

دانلود:

22

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاهش بیان ژن ITPA در نمونه های توموری آدنوکارسینومای معده انسان

صفحات

 صفحه شروع 97 | صفحه پایان 105

چکیده

 هدف: وجود یک مخزن از نوکلئوتیدهای خالص در سلول پیش نیاز همانند سازی صحیح DNA و جلوگیری از جهش زایی و اختلال در عملکرد سلول است. آنزیم اینوزین تری فسفاتاز (ITPase) برای پاک سازی مخزن نوکلئوتیدی سلول از نوکلئوتیدهای غیر متعارف دآمینه پورینی مانند اینوزین ضروری است. اختلال در عملکرد و بیان این ژن می تواند عاملی برای ایجاد جهش هایی از نوع جابه جایی در ژنوم سلول باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه بیان ژن اینوزین تری فسفاتاز در نمونه های توموری آدنوکارسینوما معده با بافت طبیعی مجاور آن است.مواد و روش ها: بیان ژن ITPA در 24 نمونه توموری و 24 نمونه مجاور آن در سطح mRNA با استفاده از روش Real-Time PCR کمی سنجیده و سپس نتایج به دست آمده تجزیه و تحلیل شد.نتایج: داده های حاصل از مقایسه بیان ژن نشان داد که بیان ژن ITPA در نمونه های توموری در مقایسه با نمونه های حاشیه توموری کاهش معنی داری را به ویژه در تومورهای با درجه بالا دارد.نتیجه گیری: با توجه به نقش ITPA در حذف نوکلئوتید های غیر عادی دآمینه پورینی به نظر می رسد کاهش بیان این ژن در شروع یا در پیشرفت سرطان نقش داشته باشد. کاهش فعالیت این ژن باعث افزایش فراوانی وقوع جهش در ژنوم سلول ها شده و زمینه را برای افزایش ناپایداری ماده ژنتیک فراهم می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی