مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

378

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر استفاده از پپتید نشانه پروترومبین انسانی بر کارآیی ترشح فاکتور 9 انسانی در رده سلولی HEK293T

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 39

چکیده

 هدف: به طور عمده پروتئین های یوکاریوتی دارای پپتید نشانه هستند که نه تنها نقش محوری در کارآیی ترشح دارند بلکه در بیان پروتئین نیز اهمیت دارند. فاکتور 9 انعقادی, گلیکوپروتئینی است که نقش محوری در مسیر انعقاد خون ایفا می کند. نقص یا کاهش تولید فاکتور 9 منجر به بیماری هموفیلی B می شود. در این پژوهش, با هدف افزایش و کارآیی ترشح پروتئین فاکتور 9, عملکرد پپتید نشانه پروترومبین انسانی در سامانه بیانی هترولوگ بررسی شد. به این منظور, کارآیی ترشح پپتیدهای نشانه ابتدا با برنامه های رایانه ای SignalP و PrediSi و سپس به صورت عملی ارزیابی شد.مواد و روش ها: با استفاده از روش های مولکولی, تکثیر پپتید نشانه پروترومبین انسانی و الحاق آن به بخش بالغ cDNA فاکتور 9 انسانی انجام شد. سپس قطعه کایمریک حاصل در مقایسه با فاکتور 9 انسانی با پپتید نشانه بومی در رده سلولی HEK293T تحت تنظیم پروموتر سیتومگالوویروس (CMV) در شرایط گذرا به طور عملی آزمایش شد. با استفاده از نرم افزارهای پیشگویی کننده مبتنی بر الگوریتم شبکه های عصبی, امتیازی برای جایگاه برش و کارآیی ترشح پپتید نشانه پروترومبین انسانی و بومی فاکتور 9 ارزیابی شد. میزان فاکتور 9 بیان شده در محیط کشت سلول های نوترکیب با RT-PCR و الایزا بررسی شد.نتایج: بررسی های رایانه ای پیشگویی نمود که پپتید نشانه پروترومبین انسانی در مقایسه با پپتید نشانه بومی فاکتور 9 کارآمدتر است. این پیشگویی با استفاده از روش های RT-PCR و الایزا علیه RNA کایمری و نیز پروتئین نوترکیب FIX به ترتیب تایید شد.نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد که پپتید نشانه پروترومبین انسانی نسبت به پپتید نشانه بومی پروتئین فاکتور 9از کارآیی بالا تری برخوردار است. این موضوع با پیش بینی های حاصل از برنامه های رایانه ای مطابقت دارد. نتیجه این جایگزینی می تواند در فاز بیان پایدار بررسی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی