video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

825

دانلود:

207

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی رشد فولیکول های مراحل مختلف تکوینی طی کشت تخمدان موش نابالغ در حضور غلظت های مختلف عامل رشدی تمایزی 9B

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 51

چکیده

 هدف: عامل رشدی تمایزی 9B عامل رشد پروتئینی مشتق از تخمک است که بیان آن در تکوین فولیکول های تخمدان ضروری است. این عامل به واسطه گیرنده خود که بر سطح سلول های گرانولوزا قرار دارد اثر خود را اعمال می کند. اثر عامل رشدی تمایزی 9B بر رشد فولیکول های مراحل مختلف تکوینی به ویژه فولیکول های بدوی و اولیه نا مشخص است. هدف از این مطالعه بررسی اثر عامل رشدی تمایزی 9B بر رشد فولیکول های مراحل مختلف تکوینی طی کشت تخمدان موش نابالغ بود.مواد و روش ها: از موش های ماده نژاد NMRI با گروه سنی 14 روز استفاده شد. حیوانات به طریق جابه جایی مهره های گردنی کشته شدند. تخمدان های به دست آمده از حیوانات تحت شرایط انکوباتور مرطوب CO2 5 درصد و دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 7 روز کشت داده شدند. گروه های مورد مطالعه شامل تخمدان های چهارده روزه کشت شده در محیط پایه و تخمدان های چهارده روزه کشت شده در محیط پایه غنی شده با غلظت های 10, 20 و 40 نانوگرم بر میلی لیتر عامل رشدی تمایزی 9B بود. در پایان دوره کشت, از تخمدان های کشت شده برای شمارش فولیکول های مراحل مختلف تکوینی برش های بافتی تهیه شد و پس از رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین و ائوزین تعداد فولیکول های بدوی, اولیه, پره آنترال و آنترال شمارش شد.نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تخمدان های کشت شده در محیط های حاوی غلظت های مختلف عامل رشدی تمایزی 9B نسبت به گروه کشت شده در محیط پایه افزایش معنی داری در درصد فولیکول های آنترال و کاهش معنی داری از نظر درصد فولیکول های پره آنترال دارند. با این حال میانگین درصد فولیکول های بدوی و اولیه در تخمدان های کشت شده در محیط پایه و کشت شده در غلظت های 10, 20 و 40 نانوگرم بر میلی لیتر عامل رشدی تمایزی 9B از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان نداد.نتیجه گیری: در مجموع تحقیق حاضر نشان داد که عامل رشدی تمایزی 9B منجر به تحریک رشد فولیکول های پره آنترال به آنترال می شود در حالی که بر رشد فولیکول های مراحل بدوی و اولیه تاثیر مشخصی ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پاژخ، مژده، و صالح نیا، مژده. (1392). ارزیابی رشد فولیکول های مراحل مختلف تکوینی طی کشت تخمدان موش نابالغ در حضور غلظت های مختلف عامل رشدی تمایزی 9B. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)، 16(3)، 43-51. SID. https://sid.ir/paper/81052/fa

  Vancouver: کپی

  پاژخ مژده، صالح نیا مژده. ارزیابی رشد فولیکول های مراحل مختلف تکوینی طی کشت تخمدان موش نابالغ در حضور غلظت های مختلف عامل رشدی تمایزی 9B. پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)[Internet]. 1392؛16(3):43-51. Available from: https://sid.ir/paper/81052/fa

  IEEE: کپی

  مژده پاژخ، و مژده صالح نیا، “ارزیابی رشد فولیکول های مراحل مختلف تکوینی طی کشت تخمدان موش نابالغ در حضور غلظت های مختلف عامل رشدی تمایزی 9B،” پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)، vol. 16، no. 3، pp. 43–51، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/81052/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی