مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنگره سرامیک ایران | سال:1388 | دوره برگزاری:7

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

59

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر تغییرات فرمولاسیون و اندازه دانه منیزیا بر خواص و ریزساختار جر مهای ریختنی اسپینلی درجا

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

چکیده

 جرم های ریختنی دیرگداز حاوی اسپینل آلومینات منیزیم چندین سال است که در پاتیل های تولید فولاد و در کوره های سیمان به کار برده می شوند. در این پژوهش برای طراحی فرمولاسیون جرم های کم سیمان اسپینلی درجا به منظور کاهش هیدراتاسیون منیزیا و کاهش مصرف آب از منیزیای نسبتا درشت دانه(0 ,3-1 mm)  در ترکیب استفاده شده است اثر درصد منیزیا و دمای پخت بر تشکیل اسپینل به کمک تکنیک پراش اشعه (XRD) X و میکرسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از منیزیای درشت دانه تشکیل اسپینل به دماهای بالاتری انتقال پیدا کرده و مقدار اسپینل تشکیل شده حتی در بالاترین دمای پخت (1400oC) بسیار کم است و این در حالی است که پایداری ابعاد بدست آمده برای نمونه ها مطلوب است. با افزایش درصد منیزیا رشد کریستال های اسپینل و در نتیجه درصداسپینل افزایش یافته است. با توجه به الگوهای اشعهX , فاز هیبونیت (CA6) در نمونه های پخته شده در 1400oC مشاهده می شود که این فاز می تواند در بهبود خواص مکانیکی موثر باشد. در نهایت دانسیته بالک, درصد تخلخل و پایداری ابعاد (PLC%) نمونه های خشک و پخت شده در سه دمای 1200, 1300 و 1400oC مورد بررسی قرارگرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID