video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

9,638

دانلود:

548

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگزینی پیت خزه با سایر بسترهای آلی برای کشت پتوس (Epipremnum aureum Golden Pothos)

صفحات

 صفحه شروع 79 | صفحه پایان 88

چکیده

 پیت خزه یکی از بسترهای کاشت تجاری است که در بسیاری از کشورهای جهان بخش عمده ای از آمیخته خاک های گلخانه ای را تشکیل می دهد اما ارزبری و هزینه زیاد پیت خزه سبب اقتصادی نبودن استفاده از آن برای تولیدکنندگان شده است. از این رو یافتن جایگزین های ارزان با دسترسی آسان, ضروری به نظر می رسد. بدین منظور پژوهشی با استفاده از گیاه برگساره ای پتوس در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران صورت گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح به طور کامل تصادفی با 8 تیمار و 6 تکرار انجام گرفت. بستری های کاشت به عنوان تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: پیت خزه, ضایعات نارگیل (کوکوپیت), ضایعات نخل (پالم پیت) و باگاس نیشکر به صورت خالص و همچنین آمیخته با %50 پرلیت. بیشترین تعداد و سطح برگ, وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه, تعداد پاگیاه و طول پیچ در بستر کشت کوکوپیت و کمترین آن در باگاس نیشکر مشاهده شد. بسترهای کشت پیت خزه و پالم پیت اثرهای مشابهی روی بیشتر شاخص های رشد داشتند. ویژگی های بسترهای کشت از جمله ظرفیت تبادل کاتیونی, قابلیت هدایت الکتریکی, وزن ویژه ظاهری و درصد خلل و فرج کل در کوکوپیت و پالم پیت مشابه یکدیگر بود و تنها تفاوت عمده این دو بستر در مورد ویژگی ظرفیت نگهداری رطوبت بود که در پالم پیت کمتر از کوکوپیت بود. در صورتی که تیمارهایی در راستای افزایش رطوبت در پالم پیت به کار رود, این بستر می تواند به عنوان جایگزین مناسب پیت خزه در کشور مطرح گردد. ضایعات خام باگاس نیشکر در این پژوهش نتایج مناسبی را به عنوان بستر کشت گیاهان نشان نداند. کوکوپیت با وجود این که بهترین رشد گیاهان را موجب گردید, ولی با توجه به این که یک بستر کشت وارداتی است, قابل توصیه نیست. به طورکلی اثر افزودن پرلیت به بسترهای کاشت با توجه به نوع بستر متفاوت بود.    

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

سمیعی، لیلا، خلیقی، احمد، کافی، محسن، و سماوات، سعید. (1384). جایگزینی پیت خزه با سایر بسترهای آلی برای کشت پتوس (Epipremnum aureum Golden Pothos). مجله علوم و فنون باغبانی ایران، 6(2)، 79-88. SID. https://sid.ir/paper/80912/fa

Vancouver: کپی

سمیعی لیلا، خلیقی احمد، کافی محسن، سماوات سعید. جایگزینی پیت خزه با سایر بسترهای آلی برای کشت پتوس (Epipremnum aureum Golden Pothos). مجله علوم و فنون باغبانی ایران[Internet]. 1384؛6(2):79-88. Available from: https://sid.ir/paper/80912/fa

IEEE: کپی

لیلا سمیعی، احمد خلیقی، محسن کافی، و سعید سماوات، “جایگزینی پیت خزه با سایر بسترهای آلی برای کشت پتوس (Epipremnum aureum Golden Pothos)،” مجله علوم و فنون باغبانی ایران، vol. 6، no. 2، pp. 79–88، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/80912/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی