video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,476

دانلود:

245

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

استفاده از ضایعات سیب زمینی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید با مقایسه کارآیی غده های ریز و غده های بذری در ایران

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 در ایران بیش از 30 درصد محصولات تولیدی بخش کشاورزی به ضایعات تبدیل می شود. سیب زمینی یکی از محصولاتی است که درصد ضایعات آن زیاد است. در زراعت سیب زمینی غده های ریزی تولید می شود که اندازه آنها از اندازه بذری (35 تا 55 میلی متر) کمتر بوده و قسمت اعظم آنها به ضایعات تبدیل می گردد. برآوردها نشان میدهد که پنج تا هفت درصد از محصول سیب زمینی تولید شده در ایران را این غده ها تشکیل میدهد. این در حالی است که هزینه تامین بذر حدود 35 درصد از کل هزینه های تولید سیبزمینی را به خود اختصاص میدهد. از طرف دیگر بر اساس بررسی های انجام شده و نتایج اجرای طرح در مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان, عملکرد محصول در زراعت سیب زمینی به شدت به تعداد ساقه در هکتار بستگی دارد. بنابراین برای به دست آوردن تعداد معینی ساقه در مترمربع با توجه به هدف تولید (تولید سیب زمینی بذری یا خوراکی) بایستی تعداد غده های کاشته شده بر اساس تعداد ساقه هایی که از غده انتظار می رود در نظر گرفته شود. این تحقیق به منظور بررسی امکان استفاده از ضایعات سیب زمینی در کشت و ارایه راهکارهایی برای افزایش بهره وری تولید این محصول صورت گرفته است. در این تحقیق روش جدیدی برای جلوگیری از ضایعات سیب زمینی ارایه و ریزغده های سیب زمینی به عنوان جایگزین غده های بذری در تولید سیب زمینی استفاده و نتایج موفقیت آمیزی حاصل شده است. در این تحقیق به منظور بررسی انطباق نتایج حاصل از اجرای طرح با شرایط زارعین و مقایسه کارآیی استفاده از ریزغده با روش متداول در راستای کاهش هزینه تولید و ضایعات سیب زمینی آزمایشی در قالب طرح تحقیقی-ترویجی در سه منطقه از استان زنجان در قطعاتی به مساحت نیم هکتار و با دو تیمار مصرف 2-3 عدد ریزغده و غده اندازه بذری (شاهد) به اجرا درآمد. نتایج حاصل از آزمون t وz  وتجزیه مرکب و مقایسه میانگین های تیمارها ضمن تایید فرضیه امکان استفاده از ریز غده در تولید سیب زمینی نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارها از نظر تعداد ساقه های اصلی, درصد ماده خشک و عملکرد محصول وجود ندارد که در تایید نتایج سه ساله طرح می باشد. متداول کردن مصرف ریزغده موجب صرفه جویی در استفاده از نهاده های تولید شده و سودآوری و بهره وری تولید را افزایش می دهد. بطوری که محاسبه هزینه فرصت ضایعات سیبزمینی نیز نشان داد که استفاده از غده های ریز در تولید سیب زمینی می تواند از طریق صرفه جویی در مصرف بذر موجب افزایش تولید این محصول به میزان حدود 190 درصد, کاهش هزینه های بذر به میزان 7/3 برابر و افزایش دریافتی خالص تولیدکنندگان به میزان 3/3 برابر شود. ضمن اینکه این کار موجب صرفه جویی در سطح زیر کشت سیب زمینی به میزان بیش از 23 هزار هکتار می شود بدون اینکه مقدار تولید این محصول دچار نقصان شود. مضاف بر اینکه استفاده از این روش بالغ بر 500 هزار میلیون کیلوکالری انرژی مازاد تولید می کند که برابر با نیاز فیزیولوژیکی 217 میلیون نفر در یک روز است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  لامعی هروانی، جواد، عین الهی احمدآبادی، محرم، و نصرتی، سهیل. (1384). استفاده از ضایعات سیب زمینی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید با مقایسه کارآیی غده های ریز و غده های بذری در ایران. همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. SID. https://sid.ir/paper/809064/fa

  Vancouver: کپی

  لامعی هروانی جواد، عین الهی احمدآبادی محرم، نصرتی سهیل. استفاده از ضایعات سیب زمینی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید با مقایسه کارآیی غده های ریز و غده های بذری در ایران. 1384. Available from: https://sid.ir/paper/809064/fa

  IEEE: کپی

  جواد لامعی هروانی، محرم عین الهی احمدآبادی، و سهیل نصرتی، “استفاده از ضایعات سیب زمینی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید با مقایسه کارآیی غده های ریز و غده های بذری در ایران،” presented at the همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی. 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/809064/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی