مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

100

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مطالعه مقدماتی برای تعیین اندازه های دستگاه تناسلی خارجی در مردان جوان و ارتباط آن ها با پارامترهای سوماتومتریک مشخص

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 اهداف: 1- تعیین اندازه های دستگاه تناسلی خارجی در مردان جوان. 2- بررسی رابطه اندازه های دستگاه تناسلی خارجی با پارامترهای سوماتومتریک مشخص.روش اجرا: اندازه های دستگاه تناسلی خارجی در مردان جوان (کمتر از 40 سال) به همراه پارامترهای سوماتومتریک مشخص در نمونه های جمعیت مردان جوان در نقاط مختلف تهران و به تعداد 170 نفر اندازه گیری شد. اندازه گیری توسط اطبای طرح پس از آموزش عملی به منظور یکنواخت کردن روش بررسی, انجام گرفت.یافته ها: میانگین سن 6.09-26.17 سال میانگین قد  175±6.52سانتی متر, میانگین وزن  72.66±11.18کیلوگرم, میانگین 23.51±3.18 BMI میانگین نسبت به دور کمر به دور باسن  0.88±0.005میانگین طول انگشت اشاره10.31±1.51 , میانگین طول بیضه ها  4.94±0.52سانتیمتر دامنه 3.90 تا 7.25 میانگین طول بیضه راست 4.91 تا 0.54 سانتیمتر دامنه 3.80 تا 7.00, میانگین طول بیضه چپ  0.60±4.97سانتیمتر دامنه 3.70 تا 7.5, میانگین طول تمام آلت12.631±1.55  سانتیمتر دامنه 9.00 تا 1.00 میانگین طول تنه آلت  9.58±1.41سانتیمتر دامنه 6.50 تا 13.60, و میانگین طول گلانس  3.5±0.4سانتیمتر دامنه 2.00 تا 5.00 بررسی های همبستگی متغیرهای تحقیق نشان دهنده ارتباط مثبت بین قد و طول آلت P=0.01 و 0.180 و طول انگشت اشاره با طول آلت P=0.05 وr=0.150  بود. درجه همبستگی اندازه گلانس با سایر متغیرها با دور کمر  P=0.000و r=0.276 بادور باسن P=0.000 وr=0.270  با وزن P=0.000 و r=0.281 با قدP=0.020 r=0.0.173  و با P=0.003 BMI می باشد, بین اندازه آلت و بیضه ها با سن داوطلبان همبستگی ملاحظه نشد. اختلاف قابل ملاحظه آماری بین اندازه بیضه های راست و چپ مشاهده نشد .Test paired Two sample for Means, P=0.078بحث و نتیجه گیری: اطلاعات در مورد اندازه های دستگاه تناسلی در مردان جوان در این تحقیق مقدماتی ارایه می شود. همبستگی بین طول آلت و اندازه گلانس با پارامترهای سوماتومتریک مخصوصا قد و طول انگشت اشاره و دیگر پارامترها ممکن است از نظر بالینی کاربرد داشته باشد. این مطالعه برای بالا بردن حجم جمعیت مورد مطالعه ادامه خواهد یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.