video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,588

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر همودیالیز بر تستهای عملکرد ریه و علایم تنفسی در بیماران همودیالیز مزمن

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  مقدمه: اختلالات قلبی ریوی در بیماران نارسایی کلیه موجود بوده و گزارشاتی وجود دارد که همودیالیز اثرات مثبت و سودمند در وضعیت تنفسی این بیماران دارد در مطالعه حاظر اثر همودیالیز بر تست های عملکرد ریه و علایم تنفسی بیماران همودیالیزی مزمن مطالعه شده است.روشها: علایم تنفسی 18 بیمار همودیالیزی مزمن توسط یک پرسش نامه قبل وسط و آخر دیالیز ثبت شد تستهای عملکرد ریه نیز در همین مراحل اندازه گیری شد علاوه بر آن تستهای عملکرد ریوی حالت قبل از دیالیز بیماران با 18 نفر گروه شاهد که با یکدیگر همگون شده بودند مقایسه شد.نتایج: بیشتر علایم تنفسی همودیالیزی مزمن به میزان قابل توجهی بیشتر از گروه شاهد بود p<0.005 to p<0.001 تمام مقادیر تستهای دیوی بیماران نارسایی کلیوی نیز نسبت به گروه شاهد کمتر بود p<0.001 دیالیز منجر به بهبود علایم تنفسی همودیالیزی مزمن شده و بیشتر علایم تنفسی بیماران در وسط و آخر دیالیز به میزان قابل توجهی نسبت به اول آن کاهش داشت (p<0.001 to p<0.001). علاوه بر آن بعضی از علایم تنفسی به نحو قابل توجهی در وسط دیالیز نسبت به آخر آن بهبود یافت (p<0.005) اما دیالیز بر تستهای عملکرد بیماری همودیالیز مزمن تاثیری نداشت.نتیجه گیری: همودیالیز میتواند منجر به بهبود علایم بیماران همودیالیز شده ولی بر تستهای عملکرد ریوی تاثیری ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.