video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

55

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی ترکیب ریجید شده 3 و 4- دی هیدروکسی چالکون (DHC) در موش سوری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: در بعضی منابع به اثر ضد دردی و ضد التهابی دی هیدروکسی چالکونها اشاره شده است. با توجه به بررسی های بعمل آمده در خصوص رابطه ساختمان و اثر، بنظر میرسد که ترکیب ریجید شده از آن نیز دارای اثرات بیشتری باشد. روشها: در این تحقیق محلول های تزریقی از ترکیب ریجید شده 3 و 4- دی هیدروکسی چالکون (DHC)، تهیه و با دوزهای مختلف به صورت داخل صفاقی به گروههای 7 تایی موش سوری سفید تزریق و اثر ضددردی و ضد التهابی آن با دو تست فرمالین و هات پلیت بررسی گردید. نتایج: در آزمون فرمالین، دوز 37.5 mg/kg در همه زمان ها، اثر ضددردی قابل توجهی نسبت به گروه کنترل ایجاد نمود (P<0.01). ضمنا اثر ضد دردی 3 و 4- دی هیدروکسی چالکون در تمام دوزها در فاز مزمن بیشتر بود. در تست هات پلیت اثر ضددردی دوز 37.5 mg/kg با گروه کنترل تفاوت معنی دار داشت (P<0.01). پیش درمانی حیوانات با نالوکسان فقط باعث کاهش معنی دار اثر ضددردی 3 و DHC-4 در زمان 5-0 دقیقه در تست فرمالین و زمان 15 دقیقه در تست هات پلیت گردید و در بقیه زمان ها تغییر معنی داری ایجاد نکرد، لذا احتمال دخالت گیرنده های اپیوئیدی در اثر ضددردی DHC وجود دارد. نتیجه گیری: در این تحقیق اثر ضددردی و به ویژه ضدالتهابی مناسبی از ترکیب 3و4- دی هیدروکسی چالکون مشاهده گردید و می توان با تغییرات ساختمان روی آنها به ترکیبات موثرتری نیز دست یافت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.