video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

72

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثرات ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گل ساعتی به روش پنتیلن تترازول در موش

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  مقدمه: در بررسی هایی که اخیرا انجام گرفته، گیاه گل ساعتی (Passiflora incarnate) اثرات ضد اضطرابی و آرامبخشی را در انسان نشان داده است. در این مطالعه اثرات ضد تشنجی عصاره هیدروالکلی گیاه Passiflora که تحت عنوان تجاری داروی Pasipay در بازار موجود می باشد، بر روی موش ها مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه اثرات ضد تشنجی با استفاده از آزمون تشنجی پنتیلن تترازول مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش پاسی پی و دیازپام (کنترل مثبت) و نرمال سالین به صورت داخل صفاقی و به ترتیب با دوزهای (0.4-0.05mg/kg) و (0.5-1mg/kg) و (10ml/kg) به موش ها تزریق گردیده و پس از 30 دقیقه، پنتیلن تترازول (90mg/kg) به صورت داخل صفاقی به موش های مذکور تزریق گردیده و سپس زمان شروع تشنج و مدت زمان تشنج کلونیک مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در بررسی مکانیسم اثر این دارو از فلومازنیل (2mg/kg) و نالوکسون (5mg/kg) استفاده شد به طوری که 5 دقیقه قبل از دیازپام (0.5mg/kg) و پاسی پی (0.4mg/kg) تجویز گردیدند.نتیجه گیری: در این آزمون ED50 پاسی پی (0.2mg/kg (%90 CL:0.119, 0.408 بدست آمد. پاسی پی در دوز 0.4mg/kg به طور معنی داری موجب تاخیر در زمان شروع تشنج و مدت زمان تشنج کلونیک در مقایسه با کنترل شد (p<0.001). درصد محافظت از مرگ و میر و محافظت از تشنج در این دوز 100 درصد بدست آمد. تجویز فلومازنیل و نالوکسون قبل از پاسی پی اثرات این دارو را از نظر زمان شروع تشنج و مدت زمان تشنج کلونیک خنثی نمود. از نتایج بدست آمده در خصوص اثرات ضد تشنجی پاسی پی این احتمال وجود دارد که این دارو بتواند در درمان صرع کوچک سودمند باشد و احتمالا بخشی از اثرات آن به تاثیر بر سیستم گاباارژیک و اپیوئیدی بر می گردد.        

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: Copy

  Vancouver: Copy

  IEEE: Copy


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.