video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

64

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثرات محدودیت کالری (caloric restriction) بر فشار خون و فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) در موش صحرایی نر

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: امروزه کم تحرکی و چاقی یکی از بزرگترین مشکلات تهدید کننده سلامتی انسانها در جوامع صنعتی و توسعه یافته می باشد. افراد چاق نسبت به بیماریهایی مانند دیابت و مشکلات قلبی- عروقی در معرض خطر بیشتری قرار دارند. بررسیهای امروزی نشان داده است که تغییر در الگوی زندگی به ویژه تغییر در الگوی غذایی، به عنوان روشهای غیر دارویی، نقش مهمی در کاهش ابتلا به بیماریهای دیابتیک، قلبی- عروقی و عوارض ناشی از آن دارند. در این پژوهش اثر محدودیت کالری به عنوان یک روش غیر دارویی بر فعالیت ACE سرم و بافت و فشار خون در rat مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روشها: دو گروه کنترل و تجربی دارای محدودیت کالری به مدت 4 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل آزادانه به آب و غذا دسترسی داشتند اما گروه CR به صورت یک روز در میان به غذا دسترسی داشتند. فشار خون با استفاده از روش tail-cuff، میزان فعالیت ACE بافت و سرم توسط روش HPLC اندازه گیری شد. نتایج: در این تحقیق فشار خون در گروه CR نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری (P<0.001)، میزان فعالیت ACE سرم کاهش ACE ,(p<0.05) بافت آئورت کاهش ACE ,(P<0.01) قلب کاهش ACE ,(P<0.01) کلیه و شش کاهش معنی دار (P<0.01) داشته است.نتیجه گیری: بر اساس این نتایج، محدودیت در دریافت کالری می تواند از طریق کاهش میزان فعالیت ACE سرم و بافت، باعث کاهش فشار خون گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.