Start: 2/5/2023 1:34:49 PMEnd: 2/5/2023 1:34:49 PM >> 190

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

388

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی تاثیر عصاره مریم گلی در رگزایی

نویسندگان

کشاورز مریم

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: آنژیوژنز (رگزایی) فرایند پیچیده ای در تشکیل عروق جدید از عروق موجود می باشد این پدیده طبیعی مهم در بدن هم در حالت سلامت و هم در بیماری اتفاق می افتد. رشد و تشکیل عروق جدید نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژیک همچون رشد جنین و ترمیم بافت و فرایندهای بیماریزا همچون رشد تومور دارد. توسعه تومورها وابسته به تشکیل و توسعه عروق جهت خونرسانی و تامین اکسیژن به بافتهای توموری می باشد و اجازه فرار به سلولهای توموری را می دهند تا وارد جریان خون شده و به ارگانهای دیگر برود و از آنجایی که عوامل زیادی در آنژیوژنز نقش دارند ما در این مطالعه به نقش عصاره مریم گلی در آنژیوژنز پرداختیم. روش تحقیق: ابتدا گیاه مریم گلی بصورت پودر در آمد و عصاره گیری با آب مقطر صورت گرفت و درجه حرارتهای مختلف (40،60 ،80) با رقتهای متفاوت عصاره بر روی مدل رگزایی با استفاده از ماتریکس سه بعدی فیبرین و سلولهای اندوتلیال مغز استخوان انسانی (HBMEC) و مدل غشایی کوریوالانتوئیک تخم مرغ (CAM) تاثیر داده و پس از گذشت 3 تا 5 روز به نقش آن در رگزایی پرداختیم.یافته های پژوهش و نتیجه گیری: در این دو مدل مشاهده گردید که عصاره مریم گلی در حالت وابسته به دوز بر روی رگزایی موثر است و درجه حرارتهای گفته شده هم اثر محسوسی با خواص ضد رگزایی این عصاره ندارد همچنین دوز توکسیک آن هم مشخص شد و جزء موثر هم می تواند به عنوان کاندید در مهار رگ زایی مورد مطالعه بیشتر قرار گیرد و از آن می توان جهت تحقیقات فارماکولوژی و انکولوژی بر روی رگزایی استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.