Start: 2/5/2023 12:36:56 AMEnd: 2/5/2023 12:36:57 AM >> 707

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

101

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر اسانس روغنی مرزه

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته بازنگری عمیق و مجددی به گیاه درمانی شده است. در ایران در طب سنتی گیاه مرزه بعنوان داروی ضد اسهال استفاده می شود. در این مطالعه اثر اسانس روغنی مرزه بر سرعت انتقال روده و قدت انقباضی ایلئوم در موش سفید کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه تجربی از 60 سر موش سفد کوچک نر نژاد N-MARI در محدوده وزنی 300-250 گرم استفاده شد. جهت بررسی سرعت انتقال در روده در گروه شاهد 1 حلال اسانس (تویین ٬20 3%) و در گروه تست 1 و 2 به ترتیب عصاره 1% و 2% 30 دقیقه قبل از خوراندن زغال بصورت خوراکی داده شد و 30 دقیقه بعد حیوان کشته و درصد حرکت زغال در روده و ترشحات روده محاسبه گردید. بعلاوه جهت بررسی اثر عصاره بر قدرت انقباضی روده عصاره با دوز5 mg/ml  و 10 و 20 یک دقیقه قبل از تزریق دوزهای مختلف استیل کولین٬ سروتونین و نیکوتین به حمام بافت اضافه شد. جهت بررسی اسهال گروههای شاهد 2٬ تست 3 و 4 و 5 به ترتیب 1 حلال اسانس (تویین ٬20 3%)٬ اسانس 1% و اسانس 2%٬ کارواکرول 2%٬ بصورت خوراکی و در گروه تست 5 آتروپین 1/0 میلی گرم/کیلوگرم بصورت داخل صفاقی داده شد و 30 دقیقه بعد 5/0 میلی لیتر روغن کرچک داده شد و سپس وزن مدفوع و و کیفیت آن در طی 4 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. میزان درصد انتقال زغال در روده در گروه تست 2 بیشتر از گروه کنترل بود. بعلاوه اسانس روغنی مرزه بصورت وابسته به دوز باعش کاهش اثر انقباضی استیل کولین و سروتونین در ایلئوم روده شد. وزن مدفوع در گروه تست 4 67±22.30mg بطور معنی داری کمتر از گروه شاهد 2 (63.81±598) گروه آتروپین (79/42±326) و گروه کارواکرول 2% (23/47±322) شد. وزن مدفوع در گروه کارواکرول و گروه آتروپین بطور معنی داری کمتر از گروه شاهد 2 شد. در گروه شاهد 2 مدفوع آبکی و موکوسی بود در حالیکه در گروههای تست wet deficaion وجود نداشت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که گیاه مرزه ضد اسپاسمی دارد و سرعت انتقال روده را نیز کاهش میدهد و اثر ضد اسهالی دارد و با توجه به اینکه عوارض جانبی شناخته شده ای ندارد و میتواند به عنوان سبزی خوردنی مصرف شود٬ شاید بتواند جایگزین مناسبی برای داروهای آنتی کولینرزیک با عوارض متعدد آنها باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.