video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

63

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

شناخت مورفولوژیک، فراساختاری و بیوشیمیایی آپوپتوز در بافت تخمدان انجماد شیشه ای شده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: بررسی بروز آپوپتوز در بافت تخمدان انجماد شیشه ای شده بود. روش: تخمدان های موش سوری 14 روزه به روش انجماد شیشه ای با استفاده از ضد یخ اتیلن گلیکول، فایکول 70 و ساکارز منجمد و پس از یک هفته نگهداری در ازت مایع، با روش سریع و با بکارگیری غلظت های نزولی ساکارز ذوب و شستشو شد. تخمدانهای منجمد نشده به عنوان کنترل انتخاب شدند. میزان بقا فولیکولها با بکارگیری تریپان بلو، مرفولوژیکال با بکارگیری رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و میکروسکوپ الکترونی بررسی شد. وقوع آپوپتوز نیز با بکارگیری، UNEL و DNA Laddering انجام شد. نتایج: هیچ تفاوت معنی داری بین گروهها از نظر میزان زنده ماندن دیده نشد. در سطح میکروسک الکترونی نیز علایمی از آپوپتوز دیده نشد. علی رغم مشاهده الگوی نردبانی در DNA تیموسهای تیمار شده با دگزامتازون علایمی از این حالت در نمونه های تخمدان کنتل و انجمادی دیده نشد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که انجماد شیشه ای باعث وقوع آپوپتوز در بافت تخمدان نشده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.