Start: 1/31/2023 10:58:24 PMEnd: 1/31/2023 10:58:24 PM >> 191

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

530

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی پلی مورفیسم کدون 72 ژن P53 و ارتباط آن با سرطان سینه

نویسندگان

دوستی عباس | یابسی علی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: ژن P53 یکی از ژنهای اصلی بازدارنده تومور بوده و نقش اساسی در پدیده هایی نظیر تنظیم چرخه سلولی، آپوپتوزیس و تعمیر DNA دارد. بیش از 50% از سرطانها به خاطر وجود جهش در یکی از مناطق مختلف این ژن می باشد. پلی مورفیسم Arg/Pro در کدون 72 ژن P53 با سرطان های مختلف ارتباط دارد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین این پلی مورفیسم با سرطان سینه در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری می باشد. روش ها: در این مطالعه، نمونه خون 85 بیمار مبتلا به سرطان سینه و 50 فرد سالم به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج DNA و انجام Nested-PCR با پرایمرهای اختصاصی کدون 72 ژن P53، محصولات PCR بدست آمده برای تعیین پلی مورفیسم به روش RFLP با آنزیم BstUI بریده شدند و پس از الکتروفور در ژل آگارز 2% مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج: از بین 85 بیمار مورد مطالعه، 63 نفر (11/74%) دارای ژنوتیپ Arg/Pro، 17 نفر (20%) دارای ژنوتیپ Arg/Arg و 5 نفر (88/5%) دارای ژنوتیپ Pro/Pro بودند. نتایج مذکور در مورد گروه شاهد به ترتیب به صورت 62% Arg/Pro، 24% Arg/Arg و 14% Pro/Pro بدست آمد. نتیجه گیری: از آنجا که فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت Arg/Pro در بیماران مبتلا به سرطان سینه نسبت به گروه شاهد از تفاوت زیادی برخوردار است به نظر می رسد افراد واجد این نوع ژنوتیپ استعداد بیشتری نسبت به ابتلا به سرطان سینه در خود نشان می دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.