مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران | سال:1386 | دوره برگزاری:18

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

78

دانلود:

3

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی اثر هیپوگلیسمی عصاره هیدروالکلی برگ گردو (Juglans regia) در موشهای صحرایی دیابتی شده با آلوکسان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: دیابت یک ناهنجاری متابولیکی است که با هیپرگلیسمی ناشی از نقص در ترشح، عمل انسولین و یا هردو مشخص میگردد. گردو در طب سنتی ایران برای درمان دیابت کاربرد داشته است. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر میزان قند و انسولین خون در موشهای صحرایی مورد بررسی قرار گرفت. روشها: در این تحقیق 20 موش صحرایی نر سفید با وزن متوسط 240-180 گرم به طور تصادفی در چهار گروه پنج تایی تقسیم شدند: گروه اول، رتهای شاهد، گروه دوم، رتهای دیابتی، گروه سوم، رتهای دیابتی تیمار شده با عصاره هیدروالکلی برگ گردو به میزان 200 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن، گروه چهارم، رتهای دیابتی تیمار شده با گلی بن کلامید به میزان 6/0 میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن، به صورت تزریق درون صفاقی. در شروع و پایان دوره آزمایش، رتها برای 12 ساعت ناشتا بوده و سپس نمونه خون ناشتا در لوله های دارای هپارین جمع آوری شد. خونگیری ابتدایی از سینوساوربیتال و خونگیری نهایی از قلب برای تعیین میزان قند و انسولین خون انجام گرفت. نتایج: نتایج حاکی از تفاوت معنی دار میزان قند و انسولین خون در رتهای دیابتی نسبت به سایر گروهها بود (P<0.05). اثرات عصاره روی میزان قند و انسولین خون رتهای دیابتی نسبت به تاثیر گلیبن کلامید مشخص تر بوده است. مطالعات بافت شناسی انجام گرفته بطور همزمان روی پانکراس این حیوانات، این نتایج را تایید می نماید. نتیجه گیری: این نتایج نشان میدهند که عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر دیابت موثر است. تاثیر این عصاره میتواند به دلیل وجود فلاونوئیدها و خواص آنتی اکسیدانی آنها باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID