video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

139

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک سدیم ارسنیک بر ساختمان کلیه رت

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  مقدمه: سدیم ارسنیک یک آلاینده زیست محیطی است که به دلیل کاربرد آن در صنایع شیمیایی مقدار آن در شهرهای صنعتی بیش از سایر مناطق است. این ترکیب از طریق مواد غذایی و آب آشامیدنی و خاک وارد بدن می شود و دارای اثر هیستوپاتولوژیک بر روی اندامهای مختلف بدن از جمله کلیه می باشد.هدف: هدف از انجام این پژوهش مطالعه اثر هیستوپاتولوژیک سدیم ارسنیک بر ساختمان کلیه رت می باشد که با آب آشامیدنی آلوده شده به این ترکیب شیمیایی تیمار شده است.روش کار: 12 سر رت نر نژاد ویستار با میانگین وزنی (180±49g) به طور تصادفی به دو گروه تیمار با سدیم ارسنیک به طریق دهانی 8mg/kg/day) در آب آشامیدنی) و گروه کنترل (فقط با آّب) تقسیم شدند. دو ماه بعد از تیمار ابتدا رتها وزن و سپس با اتر بیهوش و پس از تشریح، کلیه چپ آنها بیرون آورده شد، تمیز و وزن کرده و در محلول فرمالدئید 4% فیکس شد. پس از تهیه برشهای 1mm مراحل پاساژ بافتی انجام شد و آنگاه برشهای 5 میکرومتری تهیه و با روش H&E رنگ آمیزی صورت گرفت. برشهای آماده شده با روش استریولوژی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. داده های بدست آمده با روش آماری آزمونt-test  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تفاوت میانگین ها در سطح p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.نتایج: حجم کل کلیه و حجم کورتکس (p<0.001) و مدولا  (p<0.003)در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار نشان داد. حجم توبول (p<0.001) و حجم بافت بینابینی (p<0.003) نیز در گروه تیمار کاهش معنی دار داشت. حجم گلومرولوس در گروه تیمار کاهش معنی دار نشان داد (p<0.001). حجم کپسول بومن نیز در گروه تیمار کاهش معنی دار نشان داد (p<0. 03)، در حالیکه تفاوت معنی داری در حجم جدار کپسول بومن، فضای مویرگی و تافت گلومرول مشاهده نشد .(p>0.05) در این مطالعه وزن کلیه در گروه تیمار نیز نسبت به گروه کنترل دارای کاهش معنی دار بود (p<0.002) و وزن رت در هر دو گروه در پایان، نسبت به قبل از آزمایش دارای افزایش معنی دار شد.(p<0.001) نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آشامیدن آب آلوده به سدیم ارسنیک موجب تغییرات هیستوپاتولوژیک در کلیه رت می شودو با توجه به افزایش وزن رت در هر دو گروه برای تعیین میزان اثر این تغییرات هیستوپاتولوژیک بر عمل کلیه باید مطالعات بیشتری صورت پذیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.