video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

79

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

فعالیت آنتی اکسیدانی پلاسما در بیماران مبتلا به استئوپروز

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  مقدمه: بیماری استئوپروز از بیماریهای رایج در کشور ماست که خصوصا بانوان از ابتلا به آن رنج برده و علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی بار اقتصادی گرانی را هم بر جامعه تحمیل می نماید. اخیرا آنچه توجه محققین را جلب نموده تاثیر برخی مواد ریز مغذی در این بیماری می باشد. از این میان می توان به آنتی اکسیدانها اشاره نمود. تاکنون مطالعات دقیق انسانی در این زمینه صورت نگرفته است. در این مطالعه سعی بر ان بوده است که به بررسی نقش آنتی اکسیدانها در این بیماری پرداخته و در راه پیشگیری از بروز بیماری یا کمک به درمان، گامهای بعدی را پی ریزی نماییم.روش ها: این مطالعه به صورت cross sectional و انتخاب نمونه از میان افراد مراجعه کننده به بخش سنجش تراکم استخوان کلینیک جامی صورت پذیرفت، پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک، سابقه پزشکی، وضعیت تغذیه و ... تکمیل شد و BMD (تراکم ماده معدنی استخوان) گردن استخوان ران، ثبت گردید. سطح تام آنتی اکسیدانها توسط روش FRAP صورت گرفت.نتایج: سطح تام آنتی اکسیدانها در گروه بیمار 84/256 ±08/923 و در گروه کنترل 68/315±62/851 میکرومولار بدست آمد.نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد ظرفیت یا فعالیت آنتی اکسیدانی پلاسما در بیماران مبتلا به پوکی استخوان بیشتر از گروه کنترل می باشد. اگر چه این اختلاف معنی دار نمی باشد (2/ .(P=0همچنین بررسی همبستگی میان فعالیت آنتی اکسیدانی پلاسما با T-Score فمور در تمام گروه ها ارتباط معکوسی را نشان می دهد که در گروه بیمار این ارتباط معنی دار می باشد (05/0<P).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.