video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

65

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

اثر ورزش هوازی بر یادگیری اجتنابی غیر فعال در موشهای صحرایی نر جوان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  زمینه و اهداف: اثرات ورزش و فعالیت فیزیکی بر عملکرد ارگانهای مختلف بدن انسان از جمله قلب، ریه، عضلات اسکلتی از دیرباز مورد توجه بوده است. تاثیر ورزش بر سیستم عصبی وحافظه از مسایلی است که در سالهای اخیر سووالات زیادی در مورد آن طرح شده است. نقش ورزش در تثبیت حافظه در رتهای جوان از مواردی بوده که برای آن نتایج متناقضی گزارش گردیده است. در همبن راستا مطالعه فوق طرح ریزی گردید تا اثر ورزش ترید میل بر یادگیری اجتنابی غیر فعال بررسی شود.روش بررسی: در این مطالعه 30 رت نژاد ویستار با سن متوسط 4-3 ماه به طور تصادفی به گروههای ده تایی تقسیم شدند. گروه کنترل ابتدا در دستگاه اجتنابی غیر فعال آموزش دیده، 10 دقیقه و 24 ساعت بعد تست شدند. دو گروه دیگر موشهای صحرایی در دستگاه ترید میل با شیب صفر و سرعت 17 متر بر دقیقه به ترتیب برای 10 روز و 3 ماه ورزش کردند. سپس این دو گروه توسط دستگاه اجتنابی غیر فعال آموزش دیده و 10 دقیقه و 24 ساعت بعد تست گردیدند.یافته ها: یافته های به دست آمده حاکی از آن است  که ورزش کوتاه مدت (10روز) و بلند مدت (سه ماه) قبل از آموزش، زمان تاخیر  را به طور معنی داری  (p<0.05)افزایش داد.نتیجه گیری: بر اساس نتایج مشاهده گردیده می توان گفت که  فعالیت فیزیکی و ورزش اثر مثبت بر روند یادگیری اجتنابی غیر فعال و تثبیت حافظه دارد .

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.