video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,178

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی میزان شیوع آسم در کودکان زیر سه سال و ارتباط آن با تغذیه با شیر مادر و برخی مشخصات فردی در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 1385

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مقدمه: آسم از دسته بیماریهای شایع ریوی است و از سوی سازمان جهانی بهداشت بعنوان شایعترین بیماری مزمن در کودکان شناخته شده است آسم در تمام سنین وجود دارد اما 50% موارد کودکان زیر 10 سال هستند 15-10 درصد پسران و 10-7 درصد دختران در دوره ای از زندگی خود به بیماری آسم مبتلا می شوند. در دهه های اخیر 6-5 درصد افزایش شیوع در کودکان و نوجوانان داشته است و در 20 سال اخیر دو برابر شده, مجموع بیماری مبتلا به آسم تشخیص داده شده و در جهان بیش از دویست میلویون میباشد سازمان جهانی بهداشت و یونیسف تغذیه انحصاری با شیر مادر را در 4 تا 6 ماه اول زندگی شیرخوار و تداوم ان را تا 2 سالگی همراه تغذیه تکمیلی توصیه نموده اند از انجاییکه مشکلات ناشی از آسم می تنواد محدودیتهای در زندگی کودکا ایجاد نماید. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع اسم و ارتباط با تغذیه باشیر مادر مورد بررسی قرار می دهد.روش کار: این مطالعه تحلیلی و بصورت مقطعی بوده است و 344 کودک از مراکز بهداشتی درمانی بصورت خوشه ای طبیق بندی شده و بطور تصادفی انتخاب شده و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها در این بررسی, پرسشنامه ایی بود که شامل دو قسمت (قسمت اول, ویژگیهای فردی و خانوادگی با 15 سوال و قسمت دوم با ده سوال بر اساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت مربوط به بیماری آسم بود. در مجموع روش گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه با ساختار بود و سپس نتایج با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیلی قرار گرفت.نتایج: بطور کلی نتایج حاکی از آن بود که میزان شیوع آسم در کودکان زیر سه سال 12.9 درصد بود که اکثریت این میزان به تفکیک سن 8.4 درصد در کودکان 3-2 سال, 6.8 درصد در پسران, 5.9 درصد وزن فعلی 15-10 کیلو گرم, 5.6 درصد وزن زمان تولید 4-100, 3 کیلوگرم, 7.5 درصدر در کودکانی که با شیر مادر تغذیه توام شیر در و شیرخشک داشتند 6.1 درصد در کودکان رتبه اول تولد و 7.4 درصد در کودکان روستایی بودند. در نهایت نتایج بررسی حاضر با استفاده از آزمون آماری کای دو نشان داد که بین میزان شیوع آسم و مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر و الگوی شیردهی (تغذیه با شیر مار) ارتباط معنی داری را نشان داد (p=%001) اما با سایر ویژگیهای فردی آزمون آماری ارتباط معنی داری را نشان نداد.بحث: این مطالعه یافته های حاصل از بررسی های قبلی را در زمینه افزایش شیوع آسم در رابطه با تغذیه با شیر مادر را به عنوان عامل محافظت کننده از بیماری آسم را مورد تایید قرار می دهد این مساله لزوم توجه بیشتر به برنامه های آموزش واطلاع رسانی بیشتر در مورد تغذیه با شیر مادر را به مادران را می رساند با این شویه می توان تا حدود زیادی از مشکلات جسمی, روحی - روانی و اجتماعی و بار سنگین هزینه درمان کاست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فتح اله پور، اسداله، مریدی، گلرخ، اسماعیل نسب، کامبیز، و شریفی، شهرام. (1386). بررسی میزان شیوع آسم در کودکان زیر سه سال و ارتباط آن با تغذیه با شیر مادر و برخی مشخصات فردی در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 1385. همایش دوسالانه ایمونولوژی، آسم و آلرژی. SID. https://sid.ir/paper/806454/fa

  Vancouver: کپی

  فتح اله پور اسداله، مریدی گلرخ، اسماعیل نسب کامبیز، شریفی شهرام. بررسی میزان شیوع آسم در کودکان زیر سه سال و ارتباط آن با تغذیه با شیر مادر و برخی مشخصات فردی در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 1385. 1386. Available from: https://sid.ir/paper/806454/fa

  IEEE: کپی

  اسداله فتح اله پور، گلرخ مریدی، کامبیز اسماعیل نسب، و شهرام شریفی، “بررسی میزان شیوع آسم در کودکان زیر سه سال و ارتباط آن با تغذیه با شیر مادر و برخی مشخصات فردی در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج در سال 1385،” presented at the همایش دوسالانه ایمونولوژی، آسم و آلرژی. 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/806454/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.