Start: 2/8/2023 12:12:27 AMEnd: 2/8/2023 12:12:29 AM >> 102

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

123

دانلود:

58

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دیدار حمزه | بیکی خدیجه

صفحات

 صفحه شروع 197 | صفحه پایان 220

چکیده

 تصمیم گیری در خصوص ساختار سرمایه به سبب تأثیر آن بر ارزش شرکت از مشکل ترین وظایفی است که مدیران هر شرکتی با آن مواجه می شود. از طرفی استقرار نظام حاکمیت شرکتی به اجرای اثربخش وظایف هیئت مدیره و رعایت الزامات قانونی کمک مؤثری می کند. هدف اصلی این تحقیق, بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این ارزیابی از طریق اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی بر اساس 69 عامل انجام گرفته است. برای آزمون, از اطلاعات مربوط به 103 شرکت طی دوره ی زمانی 11 سال (از 1383 تا 1393) استفاده شده است. در پژوهش حاضر, آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی انجام گرفته است. نتایج پژوهش بیان کننده ی این است که ساختار سرمایه با مازاد بازده رابطه ی مثبت و معنادار دارد, همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین ساختار سرمایه و مازاد بازده, اثر تعدیل کننده ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی