مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

395

دانلود:

144

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه ی دقت مدل های پیش بینی بحران مالی و تأثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود

صفحات

 صفحه شروع 147 | صفحه پایان 172

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت مدل های پیش بینی بحران مالی و رویکردهای مدیریت سود است. بدین منظور پس از مقایسه ی مدل های پیش بینی بحران مالی و انتخاب مدل برتر, به تجزیه و تحلیل ارتباط آن با ابزارهای مدیریت سود پرداخته شد. برای پیش بینی بحران مالی, مدل های یادگیری ماشین و مدل های آماری 312 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 با یکدیگر مقایسه شدند و به کمک آزمون مقایسه ی میانگین, مشخص شد که از نظر پیش بینی بحران مالی, مدل های یادگیری ماشین نسبت به مدل های آماری دقت بیشتری دارند. سپس رابطه ی بهترین مدل پیش بینی بحران مالی به دست آمده از مرحله ی قبل و ابزارهای مدیریت سود با استفاده از رگرسیون چندگانه ی خطی بررسی شد و مشخص گردید که بحران مالی پیش بینی شده با مدیریت سود جریان های نقدی عملیاتی, رابطه ی معکوس و معنادار دارد و با مدیریت سود هزینه های تولیدی و مدیریت سود اقلام تعهدی, رابطه ی مستقیم و معناداری برقرار می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.