مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

185

دانلود:

41

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی اثر سیگنال های اقلیمی بر بارش دوره های خشک و تر (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان)

صفحات

 صفحه شروع 333 | صفحه پایان 349

چکیده

 در این مقاله به بررسی تأثیر شاخص های اقلیمی بر میزان بارش دو دوره خشک و تر در حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از تجزیه وتحلیل عاملی پرداخته شده است. لذا داده های دو دوره یادشده در 22 ایستگاه باران سنجی در حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان و 13 سیگنال اقلیمی در طی دوره آماری 2014-1970 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تحلیل عاملی داده ها با استفاده از نرم افزار PAST از بین 40 سیگنال اقلیمی, مشخص شد در دوره خشک در حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان, سه مؤلفه اصلی در مجموع 6/96 درصد از واریانس داده های اولیه را تبیین می کنند که برای مؤلفه اول, دوم و سوم به ترتیب, 1/83, 1/9 و 6/2 درصد می باشند و در دوره تر, سه مؤلفه 8/97 درصد از واریانس داده های اولیه را تبیین می کنند که مؤلفه اول, دوم و سوم, به ترتیب 1/91, 3/4 و 4/2 درصد از واریانس داده های اولیه را تبیین می کنند. مشخص شد که مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییرات بارش در دوره خشک بر روی اقیانوس اطلس و پس از آن قطب (با واریانس 2/92 درصد) واقع شده است و بخش کمی از تغییرپذیری بارش (با واریانس 6/2 درصد) در دوره خشک مربوط به نوسانات چند دهه ای اقیانوس اطلس شمالی است؛ به طوری که در این دوره بالاترین همبستگی بین شاخص NAO و AO (به ترتیب 100 و 95 درصد) با ایستگاه های مورد مطالعه وجود دارد. در دوره تر مهم ترین کانون تغییرات از سوی قطب شمال و تغییرات دمای اقیانوس آرام جنوبی (با واریانس 4/95 درصد) واقع شده و پدیده نوسانات جنوبی تنها تغییرات کمی (4/2 درصد از واریانس) را بر عهده دارد. به طوری که در دوره تر, 85 و 65 درصد ایستگاه ها به ترتیب بالاترین همبستگی معنی دار را با شاخص AO و Nino1+2 دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  گرکانی نژادمشیزی، ز.، و بذرافشان، ا. (1397). واکاوی اثر سیگنال های اقلیمی بر بارش دوره های خشک و تر (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان). مجله فیزیک زمین و فضا, 44(2 ), 333-349. https://sid.ir/paper/80474/fa

  Vancouver: کپی

  گرکانی نژادمشیزی زهرا، بذرافشان ام البنین. واکاوی اثر سیگنال های اقلیمی بر بارش دوره های خشک و تر (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان). مجله فیزیک زمین و فضا. 1397 [cited 2023January30];44(2 ):333-349. Available from: https://sid.ir/paper/80474/fa

  IEEE: کپی

  گرکانی نژادمشیزی، ز.، بذرافشان، ا.، 1397. واکاوی اثر سیگنال های اقلیمی بر بارش دوره های خشک و تر (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان). مجله فیزیک زمین و فضا, [online] 44(2 ), pp.333-349. Available: https://sid.ir/paper/80474/fa.