مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله فیزیک زمین و فضا | سال:1397 | دوره:44 | شماره:2 | صفحه شروع:479 | صفحه پایان:494

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

186

دانلود:

106

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات دوره ای و فصلی جزیره گرمایی شهر کرمانشاه در شب و روز با استفاده از تصاویر ماهواره ای

صفحات

 صفحه شروع 479 | صفحه پایان 494

چکیده

 جزایر گرمایی شهری (UHI) به عنوان یکی از عواملی که فعالیت انسان را در داخل شهر ها تحت تأثیر قرار می دهد, هم زمان با توسعه فیزیکی شهرها در دهه های اخیر, اهمیت زیادی پیدا کرده است. با ظهور تصاویر ماهواره ای گرمایی در چند دهه اخیر و امکان بازیابی دمای سطح زمین (LST), این داده ها برای ارزیابی جزیره گرمایی سطحی شهری (SUHI) که با UHI ارتباط مستقیم دارد, مورد استفاده بوده است. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات دوره ای و فصلی جزیره گرمایی شهر کرمانشاه با استفاده از تصاویر ماهواره ای است. بدین منظور از محصولات دمای سطح زمین سنجنده MODIS در دو دوره یک ساله (2001-2000 و 2016-2015) برای بررسی تغییرات جزیره گرمایی سطحی شهری و همچنین تصاویر سنجنده های لندست (TM, ETM+, OLI/TIRS) در سه دوره (2015-2000-1987) برای بررسی تغییرات پوشش گیاهی و بازتاب سطح زمین استفاده شد. نتایج نشان داد مناطق شهری در طول روز به خصوص در دوره گرم سال, نسبت به مناطق غیرشهری دمای سطح کمتری دارند و در آنها جزیره سرمایی سطحی شهری (SUCI) تشکیل می شود. در شب, به ویژه در بهار وضعیت فوق معکوس و دمای مناطق شهری به دلیل انتقال گرمای محسوس در حدود 1 تا 2 درجه بیشتر از بیرون شهر می شود و از این رو جزیره گرمایی سطحی شهری تشکیل می شود. در حالت مقایسه نقطه ای, اختلافات دمای سطح داخل و بیرون شهر به حدود دو برابر, یعنی 3 الی 4 درجه افزایش می یابد. بررسی تغییرات دوره ای جزیره گرمایی نشان داد که مقدار SUCI در دوره (2015-2016) نسبت به دوره (2000-2001) در طول روز افزایش و مقدار SUHI در طول شب کاهش یافته است. دلیل این تغییرات, افزایش بازتاب مناطق شهری ناشی از استفاده از بام های با بازتاب بالا به جای آسفالت که موجب جذب کمتر انرژی خورشید و ذخیره سازی کمتر گرما می شود و کاهش پوشش گیاهی در مناطق غیرشهری به دلایل مختلف از جمله تسطیح اراضی به منظور گسترش شهر است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID