مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی شهید بهشتی
سال:1382 | تاریخ پایان: زمستان 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

976

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تخلیص آنزیم اوره آز، و طراحی کیت اندازه گیری اوره در مایعات بیولوژیک به روش آنزیمی

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 آنزیم اوره آز ازدسته آنزیمهای هیدرولاز می باشد که هیدرولیز اوره (سوبسترای اصلی) را کاتالیز کرده باعث آزادسازی آمونیاک و دی اکسیدکربن می گردد. این آنزیم که در کیتهای آزمایشگاهی برای اندازه گیری اوره در سرم وادرارکاریرد فراوان دارد, یکی از پروتئنهای موجود در دانه لگومینوزها (نخودیان) می باشد. جهت یافتن منبع مناسب برای تولید این آنزیم دانه های متعددی مورد بررسی قرار گرفتند که از میان آنها دانه نخود جهت مطالعه مناسب تشخیص داده شد.آنریم اوره آز از نخود تا مرحله ای که مناسب استفاده های آنالیتیکی باشد طی چهارمرحله ساده زیر تخلیص شد: استخراج با استن-مرحله گرمایش-رسوب به وسیله اسید و لیوفیلیزاسیون. برای استخراج آنزیم یک قسمت آرد نخود با 5 قسمت استن 20 درصد محتوی یک میلی مولاراتیلن دی اتیل تترااستیک اسید و یک میلی مولار مرکپتواتانول برای 5 دقیقه استیر شد. در مرحله گرمایش مواد معلق در آنزیم خام حذف شد. سپس آنزیم با اسید سیتریک رسوب داده شد ودر بافر فسفات 0.15 مولار حل گردید و نهایتا بعد از سنتری فیوج, آنزیم رالیوفیلیزه نمودیم. با این روش آنزیم حدود 15 قلدخالص شده حدود 60 درصد بازیافت گردید و به ازاء هر کیلو گرم آرد نخود حدود 6 گرم پروتئین بدست آمد. فعالیت ویژه آنزیم نیمه خالص حدود 410 واحد به ازاء یک میلیگرم پروتئین میباشد. پروتئین های دیگری نیز همراه آنزیم وجود داشتند که درمرحله ژل فیلتراسیون مشخص شد. وزن ملکولی آنزیم حدود 480 کیلودالتون تعیین گردید. در قسمت بعد یک روش کالریمتری آنزیمی برای اندازه گیری اوره در مایعات بدن توصیف شد. در این متد آنزیم اوره آز اوره را هیدرولیز نموده تولید آمونیا و دی اکسید کربن می نماید. آمونیای تولیدی با گلوتامین و آدنوزین تری فسفات در حضور آنزیم گلوتامین سنتتاز واکنش می دهد که محصول آن آدنوزین دی فسفات خواهد بود. در واکنش بعدی که بوسیله آنزیمهای پیروات کیناز و پیروات اکسیداز کاتالیز می شود و در سیستمی که نهایتا پراکسید هیدروژن به وجود می آید, آدنوزین دی فسفات سنجش می شود. در آخرین واکنش که بوسیله پراکسیداز کاتالیز می گردد, فنل و آمینوفنازون به عنوان کروموژن استفاده شده اندوپراکسید هیدروژن تولید شده در طول موج 500 یا550 نانومتر اندازه گیری می شود. واکنشها در مدت 15 دقیقه در دمای37 درجه کامل می شوند و با این روش تا میزان 40 میلی مول در لیتر اوره نمونه ها قابل اندازه گیری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی

  فایل موجود نیست