مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد علوم پزشکی شهید بهشتی
سال:1382 | تاریخ پایان: پاییز 1382

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,500

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تهیه آنتی سرم تشخیص بر علیه سالمونلاهای گروه D و کاربرد آن جهت شناسایی سروتیپ های این گروه

شماره مسلسل

نویسندگان

محمد-نیاکان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 سالمونلوزیس یکی از بیماری های مهم در تمام نقاط دنیا بشمار می آید. تشخیص سریع بیماری با استفاده از آزمایش های مختلف توصیه گردیده و در این رابطه روش های کاربردی ساخته شده است. شناسایی عامل بیماریزا با استفاده از تست های سرمی که حساسیت, اختصاصی بودن, سرعت عمل بالا و قیمت کمتری دارد سفارش می شود. چندین نمونه در یک زمان قابل آزمایش بوده, آنتی سرم تولیدی ایجاد آلودگی نکرده و با روش های کشت باکتری ابل مقایسه است. آنتی سرم در تشخیص سریع عامل بیماری و غربالگری کلنی باکتری کاربرد دارد. مواد و روش ها: هدف از این تحقیق ارزیابی آنتی ژنهای باکتری سالمونلای گروه D می باشد که می توانند سیستم ایمنی را تحریک نموده و بطور اختصاصی آنتی سرم بر علیه این گروه تولید نمایند. پس از کشت, تکثیر و کنترل کیفی باکتری, آنرا به مدت 30 دقیقه در دمای 110 درجه سانتی گراد و فرمالین 0.6 درصد قرار داده تا آنتی ژنهای اختصاصی آزاد شود و بصورت تزریق متوالی به خرگوش سفید آزمایشگاهی مطالعه گردید. هر خرگوش به میزان 1.5-0.5 میلی لیتر بصورت فاصله هفتگی زیر جلدی آنتی ژن دریافت نمودند. در دوره استراحت برای چند هفته تزریق انجام نگردید. پس از تزریقات متوالی و دوره استراحت خونگیری جهت شناسایی آنتی بادی ها صورت گرفت. آگلوتیناسیون سرمی روی لام و ایمونودیفوژن ژل با آنتی ژن های سوماتیک O(1,9,12) D انجام شد. آنتی ژن حرارت دیده موجب ایجاد سرم هیپرایمیون گردید, در تست آگلوتیناسیون O سروتیپ های اختصاصی این گروه از باکتری ها مانند تیفی, دابلین, گالیناروم, پولوروم و دیگر گونه قابل بررسی است. در این بررسی واکنشی متقاطع سرمی مشاهده نگردید. نتایج: حاصل این مطالعه با یافته های دیگر محققان خارجی همخوانی داشته و آنتی سرم بطور اختصاصی واکنش مثبت نمونه های انسانی و حیوانی را مشخص نموده نسبت به واکنش متقاطع آنتی بادی H علایمی مشاهده نگردید. با توجه به سهولت روش و قیمت پایین آن, استفاده بصورت آگلوتیناسیون روی لام توصیه می گردد. با این روش می توان گروه D سالمونلا را تشخیص داده و نیز در مطالعات اپیدمیولوژی از آن استفاده کرد. بحث و نتیجه گیری: خصوصیات گونه های باکتری گروه D سالمونلا با تنوع آنتی ژن های O, H و Vi مشخص می گردد, بیش از 2500 گروه سرمی از آنها تعیین و گزارش شده است. در تشخیص بالینی و مراحل اولیه شناسایی سرولوژیک در باکتری جدا شده توصیه می گردد. استفاده از آنتی سرم پلی والان در تشخیص گروه های A, B, C, C2, D, E, F, G, H و Vi شفارش شده است. خیلی از عوامل ایجاد گاسترو آنتریت های سالمونلایی در این گروه قرار دارند که توسط آگلوتیناسیون سرمی قابل شناسایی می باشد, بطور مثال سالمونلاتیفی با آنتی سرم گروه D واکنش می دهد. آگلوتیناسیون روی لام توسط سوسپانسیون ارگانیسم در سرم فیزیولوژی یکی از روش های سرمی قابل استفاده در تشخیص آزمایشگاهی می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نیاکان، محمد. (پاییز 1382). تهیه آنتی سرم تشخیص بر علیه سالمونلاهای گروه D و کاربرد آن جهت شناسایی سروتیپ های این گروه. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/804529/fa

  Vancouver: کپی

  نیاکان محمد. [Internet]. تهیه آنتی سرم تشخیص بر علیه سالمونلاهای گروه D و کاربرد آن جهت شناسایی سروتیپ های این گروه. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ پاییز 1382. Available from: https://sid.ir/paper/804529/fa

  IEEE: کپی

  محمد نیاکان، “تهیه آنتی سرم تشخیص بر علیه سالمونلاهای گروه D و کاربرد آن جهت شناسایی سروتیپ های این گروه،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، پاییز 1382. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/804529/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری

  فایل موجود نیست