مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

477

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه فراوانی و توزیع تاشدگی وردایست و تغییرات فصلی آن در سال های 2013-2015 با تأکید بر منطقه جنوب غرب آسیا

صفحات

 صفحه شروع 607 | صفحه پایان 624

چکیده

 هدف این پژوهش مطالعه فراوانی و توزیع جهانی رخداد تاشدگی وردایست, با تأکید بر منطقه جنوب غرب آسیا, و همچنین تغییرات فصلی آن در فاصله سال های 2013 تا 2015 است. بدین منظور میدان های اولیه از قبیل باد, دما و ارتفاع ژئوپتانسیلی از داده های بازتحلیل Interim) ECMWF (ERA-اخذ و میدان های ثانویه مانند تاوایی پتانسیلی (PV) و دمای-بالقوه (θ ) محاسبه شده است. تشخیص تاشدگی وردایست دینامیکی بر اساس الگوریتم توسعه یافته روش اسپرنگر و همکاران (2003) و گری (2003) و با استفاده از نیمرخ قائم در هر یک از نقاط شبکه انجام شده است. توزیع زمانی-مکانی تاشدگی ها نشان می دهد که فراوانی تاشدگی در عرض های جنب حاره ای و میانی (بین 20 تا 40 درجه) در هر دو نیم کره شمالی و جنوبی بیشتر است و در نیم کره زمستانه نیز این تاشدگی ها از فراوانی بیشتری برخوردارند. منطقه جنوب غرب آسیا در تمام طول سال دارای بی هنجاری مثبت فراوانی تاشدگی نسبت به مقدار میانگین نیم کره شمالی است. میزان بی هنجاری یاد شده در این منطقه طی فصل های مختلف سال متفاوت است و در فصل تابستان هم زمان با شکل گیری واچرخند موسمی بر روی عرض های جنب حاره ای اقیانوس هند, فراوانی تاشدگی وردایست به شدت افزایش می یابد. بیشترین بی هنجاری مثبت در ماه ژوئن و در دو کانون, یکی بر روی ایران-افغانستان و دیگری در شرق مدیترانه اتفاق می-افتد. مطالعه موردی انجام شده در ژوئن 2015 تشکیل دو هسته جریان جتی قوی در منطقه را نشان می دهد و بررسی نقشه های نیمرخ قائم میدان های باد افقی, دمای بالقوه و PV مربوط به این ماه نیز وجود دو ناحیه اصلی تاشدگی وردایست واقع در غرب این دو هسته جریان جتی و در زیر آن و همچنین وجود دو ناحیه کژفشاری بارز (طبق توازن باد گرمایی) در محل تشکیل تاشدگی ها را به خوبی تأیید می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  برهانی، رضا، احمدی گیوی، فرهنگ، قادر، سرمد، و محب الحجه، علیرضا. (1397). مطالعه فراوانی و توزیع تاشدگی وردایست و تغییرات فصلی آن در سال های 2013-2015 با تأکید بر منطقه جنوب غرب آسیا. مجله فیزیک زمین و فضا، 44(3 )، 607-624. SID. https://sid.ir/paper/80404/fa

  Vancouver: کپی

  برهانی رضا، احمدی گیوی فرهنگ، قادر سرمد، محب الحجه علیرضا. مطالعه فراوانی و توزیع تاشدگی وردایست و تغییرات فصلی آن در سال های 2013-2015 با تأکید بر منطقه جنوب غرب آسیا. مجله فیزیک زمین و فضا[Internet]. 1397؛44(3 ):607-624. Available from: https://sid.ir/paper/80404/fa

  IEEE: کپی

  رضا برهانی، فرهنگ احمدی گیوی، سرمد قادر، و علیرضا محب الحجه، “مطالعه فراوانی و توزیع تاشدگی وردایست و تغییرات فصلی آن در سال های 2013-2015 با تأکید بر منطقه جنوب غرب آسیا،” مجله فیزیک زمین و فضا، vol. 44، no. 3 ، pp. 607–624، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/80404/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی