مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

729

دانلود:

311

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی میدان گرانش محلی با استفاده از توابع پایه هارمونیک و مشاهدات برداری شتاب گرانش هوایی، مطالعه موردی: مدل سازی میدان گرانش در شمال شرق کشور تانزانیا

صفحات

 صفحه شروع 523 | صفحه پایان 534

چکیده

 در این مقاله با استفاده از مشاهدات گرانی سنجی هوایی برداری در منطقه ای از کشور تانزانیا, مدل سازی محلی میدان گرانش با استفاده از دو روش مختلف و برمبنای بسط به توابع هارمونیک محلی صورت می گیرد. بدین منظور, در روش اول, جواب مسأله مقدار مرزی دیرخله برای معادله لاپلاس, با مقادیر مرزی تعریف شده در محدوده یک کلاهک کروی حل می شود. در این حالت جواب معادله لاپلاس بر مبنای ترکیب خطی توابع لژاندرِ وابسته از مرتبه صحیح و درجه غیرصحیح بیان می شود, که به توابع هارمونیک کلاه کروی معروف هستند. درروش دوم, معادله لاپلاس در سیستم مختصات کارتزین محلی حل می شود و مقادیر مرزی در این حالت در یک محدوده مسطح از سطح زمین در نظر گرفته می شوند. در این روش, جواب معادله لاپلاس, برحسب ترکیب توابع مثلثاتی به عنوان توابع پایه بیان می شود, که به آنها, هارمونیک های مستطیلی گفته می شود. به منظور بررسی کارایی هر یک از روش های ذکر شده, از مشاهدات گرانی سنجی هوایی برداری بر فراز منطقه ای در تانزانیا جهت برآورد پارامترهای هر مدل (ضرایب هارمونیک هر مدل) استفاده شده است. کمترین مقدار اختلافات بین مدل هارمونیک مستطیلی و نقاط کنترل برای درجه ی80 (به عنوان درجه ی بهینه ی بسط) در مناطق داخلی حدود 2 تا 3 میلی گال و برای مناطق لبه ای بین 8 تا 9 میلی گال حاصل شد. کمترین مقدار اختلافات بین مدل هارمونیک کلاه کروی و نقاط کنترل برای درجه 100 ( به عنوان درجه بهینه بسط) در مناطق داخلی کمتر از یک میلی گال و حدود 3 میلی گال برای مناطق لبه ای به دست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فیضی، محسن، و روفیان نایینی، مهدی. (1397). مدل سازی میدان گرانش محلی با استفاده از توابع پایه هارمونیک و مشاهدات برداری شتاب گرانش هوایی, مطالعه موردی: مدل سازی میدان گرانش در شمال شرق کشور تانزانیا. مجله فیزیک زمین و فضا، 44(3 )، 523-534. SID. https://sid.ir/paper/80403/fa

  Vancouver: کپی

  فیضی محسن، روفیان نایینی مهدی. مدل سازی میدان گرانش محلی با استفاده از توابع پایه هارمونیک و مشاهدات برداری شتاب گرانش هوایی, مطالعه موردی: مدل سازی میدان گرانش در شمال شرق کشور تانزانیا. مجله فیزیک زمین و فضا[Internet]. 1397؛44(3 ):523-534. Available from: https://sid.ir/paper/80403/fa

  IEEE: کپی

  محسن فیضی، و مهدی روفیان نایینی، “مدل سازی میدان گرانش محلی با استفاده از توابع پایه هارمونیک و مشاهدات برداری شتاب گرانش هوایی, مطالعه موردی: مدل سازی میدان گرانش در شمال شرق کشور تانزانیا،” مجله فیزیک زمین و فضا، vol. 44، no. 3 ، pp. 523–534، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/80403/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی