مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

544

دانلود:

286

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ویژگی های تلاطمی لایه اکمن کف در خلیج فارس با روش شبیه سازی پیچک بزرگ

صفحات

 صفحه شروع 659 | صفحه پایان 670

چکیده

 در این تحقیق با استفاده از مدل شبیه سازی پیچک بزرگ موازی سازی شده (PALM), ویژگی های لایه اکمن کف خلیج فارس در تابستان و پاییز مطالعه شده است. برای این منظور سه آزمایش عددی با تأکید بر تأثیر چینه بندی بر لایه اکمن طراحی شد. یک آزمایش مرجع بدون گرادیان دما و شوری و دو آزمایش با گرادیان دما و شوری متناسب با شرایط تجربی تابستان و پاییز خلیج فارس پیاده سازی و اجرا شد. نتایج نشان داد هنگامی که چینه بندی در خلیج فارس قوی باشد, لایه اکمن تنها به لایه آمیخته کف محدود می شود و مؤلفه های سرعت اکمن نمی توانند به لایه های بالایی نفوذ کنند. در پاییز پهنای لایه پیکنوکلاین کمتر است و به 20 متر می رسد؛ درنتیجه مارپیچ اکمن پهن تر و بزرگی مؤلفه سرعت عمود بر جریان زمینگرد حدود 25% بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد که اگر شار گرمایی در کف یا سطح وجود نداشته باشد, با گذر زمان در مرز بین لایه چینه بندی و لایه آمیخته, یک لایه پیکنوکلاین شدید به پهنای حدود 4 متر به وجود می آید که باعث افزایش پایداری شاره و درنتیجه مانع نفوذ جریان های تلاطمی می شود. چینه بندی تأثیری روی انرژی جنبشی تلاطمی و تنش کف ندارد؛ اما باعث می شود که تلاطم سریع تر شکل بگیرد. مشاهده شد که در مرز بین لایه چینه بندی و لایه آمیخته تنش برشی افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرمان آرا، محمد، ملکوتی، حسین، و حسن زاده، اسماعیل. (1397). مطالعه ویژگی های تلاطمی لایه اکمن کف در خلیج فارس با روش شبیه سازی پیچک بزرگ. مجله فیزیک زمین و فضا، 44(3 )، 659-670. SID. https://sid.ir/paper/80402/fa

  Vancouver: کپی

  فرمان آرا محمد، ملکوتی حسین، حسن زاده اسماعیل. مطالعه ویژگی های تلاطمی لایه اکمن کف در خلیج فارس با روش شبیه سازی پیچک بزرگ. مجله فیزیک زمین و فضا[Internet]. 1397؛44(3 ):659-670. Available from: https://sid.ir/paper/80402/fa

  IEEE: کپی

  محمد فرمان آرا، حسین ملکوتی، و اسماعیل حسن زاده، “مطالعه ویژگی های تلاطمی لایه اکمن کف در خلیج فارس با روش شبیه سازی پیچک بزرگ،” مجله فیزیک زمین و فضا، vol. 44، no. 3 ، pp. 659–670، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/80402/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی