مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان یزد | سال:1377 | تاریخ پایان: اسفند 1377

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

127

دانلود:

27

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

سامان دهی کالبدی فضایی روستاهای پراکنده بخش «هرات و مروست» در شهرستان«مهریز»

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 سامان دهی روستایی عبارت از نظم و نسق دادن به روستاها در تمامی زمینه ها و هدف آن سامان دهی فضایی و توزیع مناسب جمعیت و فعالیت در مکان های زیستی بالقوه و بالفعل با تعیین مرکزیت هر مجموعه و ایجاد نظام سلسله مراتب خدماتی است. بدین منظور مطالعات طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی - فضایی 85 سکونتگاه واقع در بخش «هرات و مروست» از «شهرستان مهریز استان یزد» با تکمیل پرسش نامه های روستا و خانوار انجام و سپس در فاز دوم طرح، مطالعات انجام شده با بررسی برنامه های فرادست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت در فاز سوم طرح پیشنهاد ایجاد 4 مجموعه (8 حوزه خدماتی) و برنامه های سامان دهی خدمات رسانی و ادغام سکونتگاه ها ارائه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID