مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان یزد | سال:1385 | تاریخ پایان: دی 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

57

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تدوین برنامه پنج ساله عمران و نوسازی شهر مهریز

شماره مسلسل

نویسنده

سیدجواد-منصوری

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 برنامه ریزی راهبردی در شهرداری، جایگاه آن در کنار برنامه ریزی های شهری است. لازم به یادآوری است که برنامه ریزی راهبردی شیوه ای منظم افزون بر فرآیندهای برنامه ریزی شهری و منطقه ای بوده و جایگزین آن نیست. در واقع مجموعه ای از مفاهیم، روش های کاری و ابزار جهت مدیریت تغییرات را فراهم می سازد و با تخصیص منابع بر اساس اولویت های تعیین شده، اثربخشی را به حداکثر می رساند. در این پروژه بر مبنای »دستور العمل تهیه و تنظیم برنامه پنج ساله عملیات نوسازی و عمران شهر«تدوین شده، «معاونت برنامه ریزی و توسعه دفتر بودجه و طرح های اقتصادی سال 84 وزارت کشور» اقدام به تهیه برنامه میان مدت شهرداری شهر مهریز با نگرش راهبردی شده است. روش تحقیق و بررسی در این دستور العمل، «تحلیل راهبردی» است. این پروژه در قالب چهار فصل عرضه شده است. در فصل اول به شناسایی وضع موجود و تحلیل محیط داخلی و محیط خارجی شهرداری پرداخته شده است. هدف اصلی آن تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت و تهدید خارجی بوده است. منابع اطلاعاتی این فصل شامل طرح های هادی، مصاحبه ها، جمع آوری اطلاعات میدانی و سایر منابع آماری است. در فصل دوم به طور خاص به پیش بینی درآمدهای شهرداری پرداخته شده است. اساس آن طبق دستورالعمل مذکور بوده و با توجه به درآمدهای پنج سال گذشته، درآمدهای پنج سال آینده تخمین زده شده که البته سعی شده در این پیش بینی، به واقع گرایی نیز توجه شود و فقط مجموعه ای از اطلاعات عددی نباشد. فصل سوم که مهم ترین فاز این گزارش نیز هست، با اتکا به منابع اطلاعاتی گردآوری شده و با توجه به تحلیل W.B.S و ساختار تحلیلی استراتژی اثربخش، رسالت سازمان، اهداف و استراتژی ها تعریف شده است. در فصل چهارم که فاز عملیاتی گزارش است بر اساس اهداف و راهبردها، درآمدهای پنج سال آینده به پروژه و طرح های عملیاتی تخصیص یافته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID