Start: 2/1/2023 2:17:00 AMEnd: 2/1/2023 2:17:00 AM >> 181

مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان کرمانشاه
سال:1392 | تاریخ پایان: 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی در دشت روانسر با استفاده از مدل DRASTIC و GIS

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف: هدف از تحقیق انجام شده، بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت روانسر بوده است. در این تحقیق از روش DRASTIC که تقریبا کاملترین روش در این زمینه می باشد استفاده گردید. با کمک لایه های تهیه شده، مناطق مستعد به آلودگی مشخص شد و می توان بر اساس آن مدیریت کیفی آبخوان را انجام داد. مناطق با استعداد آلودگی بیشتر برای احداث مراکز صنعتی و یا کشاورزی با قابلیت آلوده سازی بالا مناسب نبوده و می توانند به سادگی آلوده شوند. روش: پارامترهای هیدروژئولوژیکی مورد استفاده در این مدل عبارتنداز: عمق تا سطح ایستابیDepth to water table ، تغذیه خالص (Net Recharge)، محیط آبخوان (Aquifer media)، محیط خاک Soil media، توپوگرافی Topography، تاثیر زونوادوز (Impact of vadose zone) و هدایت هیدرولیکی آبخوان (Hydraulic Conductivity)، که کلمه DRASTIC از کنار هم قرار گرفتن حروف اول این پارامترها تشکیل شده است. برای انجام این طرح اطلاعات مربوط به هر کدام از این پارامترها جمع آوری شده و در محیط GIS بعد از پردازش داده ها، لایه مربوط به آن پارامتر ساخته می شود. در نهایت با استفاده از تکنیک Overlay تمامی این لایه ها برروی هم قرار گرفته و نقشه آسیب پذیری آبخوان تهیه می شود.نتایج: آبخوان روانسر عمدتا از رسوبات گراولی، گراول ماسه ای، ماسه سیلتی و رس سیلتی تشکیل شده است. لایه محیط آبخوان بیانگر این نکته است که قسمت های مرکزی و غرب منطقه آسیب پذیرمی باشند. لایه عمق تا سطح ایستابی نشان می دهد که قسمت های شمال و شمال غرب دشت از استعداد آسیبپذیری بیشتری نسبت به دیگر نواحی منطقه برخوردار است. نقشه نهایی آسیب پذیری حاصل از روش DRASTIC نشان می دهد که حدود 24.29 درصد آسیب پذیری کم، حدود 75.23 درصد دارای آسیب پذیری متوسط، و حدود 0.47 درصد دارای آسیب پذیری زیاد می باشد. بیشترین مساحت اراضی کشاورزی در رده های آسیب پذیری متوسط برای شاخص DRASTIC 64.19 و 27.74 کیلومتر مربع) واقع شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID