مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان کرمانشاه
سال:1384 | تاریخ پایان: 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

70

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی فیتوشیمیایی دو گیاه ایرانی Falcaria vulgaris & Satoria edmondi

شماره مسلسل

نویسنده

معصومه-خان احمدی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 درطب سنتی غرب ایران, دو گیاه Falcaria vulgaris و edmondi Satureja جایگاه خاصی دارند, گیاه Falcaeia vulgaris با نام محلی پاغازه برای درمان زخم معده و تسریع بهبود زخمهای پوستی و گیاه Satureja edmondi بانام ازبوه نیز برای تسکین دردهای دستگاه گوارش وهمچنین داروی ضد نفخ بکار میروند. در این بررسی روغنهای فرار برگهای دو گونه گیاه ازبوه ((Satureja edmondi و Falcaria vulgaris)) به روش تقطیر با آب به کمک دستگاه کلونجر به ترتیب به میزان 3.75 و 2.15 درصد حجمی استخراج گردیدند. سپس اجزای تشکیل دهنده هر یک ازآنها توسط دستگاه گاز کروماتوگراف طیف سنج جرمی (GC-Mass) شناسایی و تعیین مقدار شدند. براساس نتایج بدست آمده کارواکرول با 51.2 درصد بالاترین ترکیب درصد را دراین گیاه داشته است. ترکیباتی نظیر پارا – سیمن (15.09 درصد), ترپینن (16.24 درصد), a ترپینن (4.3 درصد) به عنوان دیگر ترکیبات عمده روغن فرار این گیاه شناسایی شده اند. پس از بررسی گیاه Falcaria vulgaris, 64 ماده ازترکیبات موجود دراسانس آن شامل 83.8 درصد ازکل مقدار اسانس آن شناسایی شدند. بیشترین مقدار اجزای آنرا ترکیباتی نظیر کارواکرول (20.93 درصد) و اسپاتولنول (27.08) تشکیل داده اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.