مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان کرمانشاه
سال:1392 | تاریخ پایان: شهریور 1392

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

649

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

تدوین استراتژی توسعه گردشگری استان کرمانشاه به منظور تعیین جایگاه آن در برنامه راهبرد توسعه شهر کرمانشاه (CDS)

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

CDS 
AHP 

چکیده

 کرمانشاه با دارا بودن آب و هوایی چهار فصل و مزیت های فراوان در حوزه گردشگری (آثار ثبت شده ملی و بین المللی) یکی از مستعدترین مناطق کشور بمنظور توسعه گردشگری است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه ای پایدار و همه جانبه در این حوزه مستلزم نگاهی جامع و راهبردی و همچنین ملحوظ نمودن سایر عوامل موثر در توسعه این مناطق خواهد بود. هدف این تحقیق ارزیابی استراتژیک و ارائه استراتژی های بهینه بخش گردشگری استان کرمانشاه بمنظور تبیین جایگاه آن در استراتژی توسعه شهر (CDS) کرمانشاه می باشد. روش تحقیق بکار برده شده در پژوهش, تلفیقی از مطالعه کیفی و کمی است. در روش کمی, تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. بخش کیفی نیز بر اساس انجام مصاحبه های عمیق به منظور استخراج دیدگاه صاحبنظران در حوزه های مختلف گردشگری می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات نیز از روش بررسی های اسنادی و کتابخانه ای, پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. ضمنا در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات بمنظور بررسی آثار محیط خارجی استان برای شناسایی فرصت ها و تهدیدهایی که در ارتباط با توسعه گردشگری با آن مواجه است و همچنین سنجش محیط داخلی استان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی مورد استفاده قرار گرفته و بمنظور تدوین استراتژی های چهارگانه نیز از مدل SWOT استفاده شده است. در ادامه طی دو مرحله, اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی و نیز شناسایی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از حوزه های گردشگری روش سلسله مراتبی AHP بکار گرفته شده و در پایان جهت اولویت بندی استراتژی های تعیین شده, ماتریس QSPM بکار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد 15 استراتژی برتر (از مجموع 56 استراتژی تدوین شده) توسعه گردشگری استان کرمانشاه, در سه حوزه گردشگری تاریخی, فرهنگی و اکوتوریسم قرار دارد. ضمنا در میان حوزه های 12 گانه گردشگری, چهار حوزه آن در گروه استراتژی های رشد و توسعه, پنج حوزه آن در گروه استراتژی های تثبیت و بهبود وضعیت موجود و سه حوزه آن در گروه استراتژی های دفاعی قرار دارند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بادکو، بهروز، آزادی، سیامک، حدیدی، مسلم، حامد، بی تا، نجفی، پری، و شریعتمداری، محمد. (شهریور 1392). تدوین استراتژی توسعه گردشگری استان کرمانشاه به منظور تعیین جایگاه آن در برنامه راهبرد توسعه شهر کرمانشاه (CDS). تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/803563/fa

  Vancouver: کپی

  بادکو بهروز، آزادی سیامک، حدیدی مسلم، حامد بی تا، نجفی پری، شریعتمداری محمد. [Internet]. تدوین استراتژی توسعه گردشگری استان کرمانشاه به منظور تعیین جایگاه آن در برنامه راهبرد توسعه شهر کرمانشاه (CDS). تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ شهریور 1392. Available from: https://sid.ir/paper/803563/fa

  IEEE: کپی

  بهروز بادکو، سیامک آزادی، مسلم حدیدی، بی تا حامد، پری نجفی، و محمد شریعتمداری، “تدوین استراتژی توسعه گردشگری استان کرمانشاه به منظور تعیین جایگاه آن در برنامه راهبرد توسعه شهر کرمانشاه (CDS)،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، شهریور 1392. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/803563/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری