مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان کرمانشاه | سال:1388 | تاریخ پایان: اسفند 1388

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

98

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

بررسی دلایل اجتماعی، اقتصادی و انتظامی سرقت در شهر کرمانشاه

شماره مسلسل

نویسنده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 سرقت از با سابقه ترین جرایم بشری است که در جوامع مختلف به شیوه های گوناگون وجود دارد، در ایران نیز سرقت یکی از جرایمی است که شیوع نسبتا زیادی دارد و اهمیت آن در میان سایر جرایم رو به افزایش است. وقوع سرقت معلول انگیزه ها، شرایط، علل و عوامل بسیاری است. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیان های مادی برای افراد جامعه می شود، بلکه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند. با توجه به اینکه پدیده سرقت در شهر کرمانشاه از جمله جرایمی است که آمارهای آن روبه فزونی است، این پژوهش به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتکاب سرقت در شهر کرمانشاه پرداخته است. در این میان نیز تاکید بیشتر بر عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) بوده است. آنچه در اینجا مدنظر است نقش عملکرد پلیس و نیز هشدارهای پلیس برای آگاه کردن مردم در مورد پدیده سرقت است که به روشن شدن نقاط ضعف و قوت نیروی انتظامی در این مورد می انجامد. جامعه آماری این پژوهش را 200 نفر ازسارقان (منزل، مغازه و خودرو) زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه تشکیل دادند که برای اطمینان از درستی تحقیق، حجم نمونه برابر با جامعه آماری گرفته شد یعنی کلیه سارقان (منزل، مغازه و خودرو) زندانی حاضر در زندان، انتخاب و پرسشنامه مربوطه در بین آنان توزیع و تکمیل شد. برای چارچوب نظری پژوهش پس از مرور جامعی در مبانی نظری و پیشینه پژوهش، چارچوبی تلفیقی از تئوری های فشار ساختاری (مرتون)، انتقال فرهنگی (ساترلند)، کنترل اجتماعی (هیرشی)، مناطق جرم خیز (شاو و مک گی)، آنومی و ساختار خانواده (گود) و تئوری شیوه زندگی انتخاب شد که بتواند اهداف تحقیق را پاسخگو باشد. یافته های پژوهش نشان داد اکثریت سارقان، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی پایینی در جامعه داشته اند و تبعا وسایل لازم برای دسترسی به اهداف را نداشته اند این بدان معنی است که عواملی چون محرومیت نسبی در زندگی و دست نیافتن به پایگاه اجتماعی مورد انتظار، آنان را به سوی جرم سوق داده است و آنچنان که مرتون می گوید «نوآوری» کرده و وسایلی غیر از آنچه که جامعه مقبول دانسته برای رسیدن به هدف برگزیده اند. از آنجا که فرد مرتبا چرخه سرقت ـ دستگیری را طی می کند به نوعی باز آموخته شده و شگردهای پلیسی و قوانین جزایی را یاد می گیرد تا جایی که می بینیم احتمال کمتری برای دستگیری سارق حرفه ای وجود دارد. بنابراین اگر بناست با سرقت مبارزه شود به جای مبارزه با سارق که خود، محصول و برونداد سیستم است بایستی به اصلاح ساختاری پرداخت که سارق را پدید می آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID