مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان کرمانشاه | سال:1385 | تاریخ پایان: مهر 1385

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

73

دانلود:

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

امکان سنجی و تهیه مدل های سری های زمانی برای پیش بینی جریان های طبیعی و دائمی پنج ایستگاه هیدرومتری و ایجاد رابطه با محل پنج سدانحرافی استان کرمانشاه (جهاددانشگاهی کرمانشاه)

شماره مسلسل

نویسنده

امیر-میرزایی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 برای بهره برداری بهینه از منابع آب در محل های پنج سد انحرافی استان کرمانشاه با استفاده از مدل های سری های زمانی آریما ابتدا وضعیت سدهای انحرافی از جهت سطح زیرکشت همراه با بررسی کیفیت آمار ایستگاه های هیدرومتری نزدیک سدهای انحرافی بررسی شد، سپس سد انحرافی عین القاص، گودین، بریموند، روانسر و نازلیان انتخاب و آمار آبدهی ماهانه ایستگاه های هیدرومتری نزدیک سدهای انحرافی جهت تعیین مدل در محل ایستگاه هیدرومتری جمع آوری گردید. برای مدل سازی جریان های طبیعی در هر ایستگاه هیدورمتری به کمک سطح زیرکشت و اطلاعات دریافت شده به تعیین مصرف در بالادست ایستگاه اقدام گردید. سپس مقدار مصرف ماهانه با سری ماهانه داده ها جمع شد. پس از آن با رسم همبستگی و همبستگی جزئی میان داده ها ایستایی داده ها ارزیابی شده و فصل بندی آنها به کمک پارامترهای آماری ماهانه و آزمون آن با تست های کلموگروف - اسمیرنوف وکای دو انجام گرفته است و با استفاده از تبدیلات باکس - کاکس داده های هر فصل نرمال می شوند. داده ها پس از نرمال نمودن و فصل بندی، استاندارد شده و تست نرمال بودن داده های استاندارد شده با رسم بر روی کاغذ نرمال انجام گرفته است و در صورت نرمال نبودن دسته بندی دوباره انجام و مراحل فوق تکرار گردیده تا نتیجه مطلوب حاصل شود. پس از فصل بندی موفق پارامترهای فصلی و غیرفصلی بر اساس تست کای دو مدل برتر برآورد انتخاب شده است، سپس برای بررسی اعتبار مدل، آبدهی ماهانه ماه های مصرف آب در پنج سال آخر دوره بررسی، برآورد و متوسط خطای پیش بینی مدل تعیین می گردد بدین ترتیب مدل آریمای ایستگاه هیدرومتری با دقت معادل خطای متوسط تعیین شده به دست آمده است که به کمک میزان مصرف بالادست ایستگاه هیدرومتری و مصرف حد فاصل ایستگاه تا محل سد انحرافی همچنین پتانسیل زهکشی و یا آبدهی این حد فاصل مقدار پیش بینی در محل سد انحرافی برآورد و استفاده می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID