مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد استان کرمانشاه
سال:1383 | تاریخ پایان: دی 1383

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

342

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

سنجش نگرش جوانان 26-18 ساله شهر کرمانشاه نسبت به کار و بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 این پژوهش در پاسخ به سوالات اساسی ذیل شکل گرفت: 1- نگرش جوانان 26-18 ساله شهر کرمانشاه نسبت به کار چگونه است؟ 2- عوامل فردی و نیز عوامل اجتماعی موثر بر نگرش جوانان نسبت به کار کدام است؟ برای چهارچوب تئوریک موضوع از خرده نظام های چهار گانه پارسونز استفاده شده است، جامعه آماری پژوهش کلیه جوانان 26-18 ساله ساکن در شهر کرمانشاه بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده و برای انتخاب این تعداد از میان جامعه آماری، از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شده است. روش پژوهش، پیمایش با استفاده از ابزار پرسشنامه و تکنیک مصاحبه بوده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفته است، نتایج پژوهش بیانگر نگرش خنثی جوانان شهر کرمانشاه نسبت به کار است. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر عدم رابطه عوامل فردی و نگرش به کار است ضمن آنکه رابطه عوامل اجتماعی نظیر «نگرش به مردم و آینده شهر»، «نگرش به زندگی»، «نگرش به خانواده» و نگرش به کار در این پژوهش تایید شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در جوامع «در حال گذار» که ارش های ناشی از این وضعیت موجب شکل گیری نگرش های نگرش های خنثی نسبت به موضوعات مختلف می گردد که این مساله خصوصا در بین جوانان بیشتر به چشم می خورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هاشمی، سیدضیا، حامد، بی تا، امیری، سیاوش، و محمدی، زهرا. (دی 1383). سنجش نگرش جوانان 26-18 ساله شهر کرمانشاه نسبت به کار و بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی. https://sid.ir/paper/803512/fa

  Vancouver: کپی

  هاشمی سیدضیا، حامد بی تا، امیری سیاوش، محمدی زهرا. [Internet]. سنجش نگرش جوانان 26-18 ساله شهر کرمانشاه نسبت به کار و بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن. تهران، ایران: مراکز جهاد دانشگاهی؛ دی 1383. Available from: https://sid.ir/paper/803512/fa

  IEEE: کپی

  سیدضیا هاشمی، بی تا حامد، سیاوش امیری، و زهرا محمدی، “سنجش نگرش جوانان 26-18 ساله شهر کرمانشاه نسبت به کار و بررسی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن،” ایران، مراکز جهاد دانشگاهی، دی 1383. [Online]. Available: https://sid.ir/paper/803512/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری

  فایل موجود نیست